Skip to main content

Sänkt ränta för uppskjutna skatteinbetalningar

En av regeringens åtgärder är ju att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar. Nu föreslår regeringen också att den sammantagna räntan som tas ut på anståndsbeloppet ska sänkas. Detta som en bred överenskommelse i riksdagens finansutskott.


Regeringens förslag är att endast en ränta på 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därtill tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret, uttryckt som ränta.

Jämfört med nuvarande regler där den sammantagna räntan motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 procent per år, innebär sänkningen att räntenivån mer än halveras på årsbasis.

Möjligheterna för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms gäller sedan 30 mars respektive 6 april.

Finansdepartmentet remitterade den 17 april en promemoria med förslag om att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juni 2020, men den lägre räntan föreslås gälla alla tillfälliga anstånd som har beviljats från 30 mars 2020.

Skatteverket hade den 17 april beviljat anstånd för 15 674 företag. Det totalt beslutade anståndsbeloppet uppgår så här långt till 29,3 miljarder.

Lär mer här.