För våra medlemmar:

Medlemsförmåner

Är du redan medlem? För att ta del av de förmåner du vill använda dig av som medlem så loggar du in på vår hemsida. Ditt lösenord är ditt organisationsnummer (de första sex siffrorna). Då ser du mer information om varje förmån samt de kontaktuppgifter och medlemskoder som behövs för att aktivera respektive förmån under menyvalet mina sidor. När du kontaktar våra samarbetspartners för att aktivera en förmån så kommer de, innan du beviljas förmånen, att stämma av med oss att medlemsavgiften är betald. Därefter kan du gå vidare. Det finns mycket pengar att spara genom att ansluta sig till våra olika avtal.

Har du frågor så kontakta oss gärna: Kansli 08-505 970 30 eller konsulent 08-505 970 36.

Aktuellt om Corona

Här samlar vi det viktigaste för dig som företagare rent allmänt och specifikt inom convenience och fast food.
Det gäller både vilka regler och föreskrifter du måste känna till samt hur du ska gå tillväga om du behöver stöd av olika slag.
Börja med att läsa de enkla korta informationerna. Ta dig sedan tid att gå vidare med att öppna länkarna.

 

Uppdaterad 17 januari 2022

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

Regeringen ger idag nya besked om den plan för återinförda företagsstöd som presenterades på en pressträff den 7 december. Totalt handlar det om tre stöd som nu förbereds för att snabbt kunna återinföras. Regeringen avser att avsätta pengar för detta i en kommande extra ändringsbudget som kommer att överlämnas till riksdagen efter årsskiftet.

 

Åtgärder för att minska smittspridningen

För att minska smittspridningen föreslår regeringen flera åtgärder. Ersättningen för karensavdrag och karensdagar till egenföretagare återinförs för perioden 8 december till den 31 mars. Ersättningarna till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper föreslås förlängas på samma sätt. Även viss tillfällig föräldrapenning bör kunna lämnas till och med mars 2022. Regeringen föreslår även att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden mellan den 19 januari och den 31 mars.

Stöd för att lindra konsekvenser för jobb och företag

Det ordinarie omställningsstödet, som riktar sig till företag som har tappat mer än 30 procent av sin omsättning under stödmånaden jämfört med motsvarande månad 2019, utökas med upp till fyra månader. Även omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare utökas med upp till fyra månader.

Regeringen har meddelat att stöden kommer att aktiveras för december 2021–februari 2022. Budgeten innebär också en möjlighet för regeringen att i ett senare skede besluta om en utökning även för mars 2022. Avsikten är att regeringen snabbt ska kunna fatta beslut om att utöka stöden med en ytterligare månad, om det behövs med hänsyn till pandemins påverkan på jobb och företag.

Regeringen föreslår även att staten ersätter sjuklönekostnader över det normala mellan den december 2021 och mars 2022.

Det innebär att om din omsättning minskat med mer än 30 % jämfört med samma månad 2019 kommer du inom kort kunna söka stöd på samma sätt som tidigare:

 

Förlängning av omställningsstödet  

Omställningsstödet återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Stödet kan komma att förlängas även för  mars 2022.

Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Regeringen kommer att ansöka om statsstödsgodkännande från EU-kommissionen för förlängningen.

Förlängning av omsättningsstöd för enskild näringsidkare och handelsbolag

Omsättningsstödet återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Stödet kan komma att förlängas under mars 2022 om det skulle behövas

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Regeringen kommer att återkomma med de förordningsändringar som reglerar den nya perioden.

Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt

Regeringen kommer att föreslå en utökning av möjligheterna till till­fälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.

Förslaget innebär bland annat att:

 • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
 • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
 • Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
 • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

En promemoria med förslaget kommer nu att tas fram inom Finansdepar­tementet och skickas ut på remiss.

Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler

Åtgärder som införs den 19 januari 2022

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare. 
  Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen eller mässan hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare.
 • Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen, till exempel festvåningar eller festbåtar, sänks till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Nyhet 20220111

Regeringen förlänger krisstöd till företag

De åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19-pandemin som nu införs kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag. Regeringen kommer därför att aktivera omställningsstödet samt omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag även för februari 2022. Dessutom kommer takbeloppet för omställningsstödet att höjas. 

För att regeringen snabbt ska kunna besluta om en utökning av företagsstöden baserat på pandemins påverkan på jobb och företag har regeringen tidigare aviserat att man förbereder en utökning med upp till fyra månader, dvs. perioden december 2021 till och med mars 2022.

Strax innan jul meddelade regeringen att stöden kommer att aktiveras för december och januari. Nu kan regeringen meddela att stöden även kommer att aktiveras för februari månad.

Takbeloppet för omställningsstödet kommer att höjas till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler för den här typen av stöd, vilket är ungefär 117 miljoner kronor. Den nya nivån kommer gälla för stödperioder från och med december 2021.

Precis som tidigare ska omställningsstödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Förutsättningarna för omsättningsstödet är liksom tidigare bland annat att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden.

Regeringen har som en del av förberedelserna redan skickat in en statsstödsansökan till EU-kommissionen. En utökning av omställningsstödet och en höjning av takbeloppet i detta stöd förutsätter att kommissionen godkänner denna ansökan.

Nya restriktioner från 12 januari 2022

 Skärpta smittskyddsåtgärder införs den 12 januari 2022

Den 12 januari 2022 införs skärpta smittskyddsåtgärder med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället, samtidigt som belastningen i sjukvården ökar. Den sammanvägda bedömningen är att Sverige befinner sig i ett läge där det är nödvändigt att vidta vissa smittskyddsåtgärder i steg 3 i regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.Åtgärder som införs den 12 januari 2022

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.
 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
 • För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och de behöver stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.
 • För mässor införs krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer. Fortsatt gäller att trängsel ej får förekomma samt krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Smittskyddsåtgärderna för den långväga kollektivtrafiken med enbart sittande resenärer gäller fortsatt. Folkhälsomyndigheten förtydligar vikten av att använda munskydd när många reser tillsammans.
 • Ett allmänt råd införs om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kommer att förlängas ytterligare.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas fortsatt för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Lärosätena bör möjliggöra för studenter att genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

De nya smittskyddsåtgärderna kommer att gälla tills vidare men regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt göra bedömningen om nödvändigheten av åtgärderna. Åtgärderna ska inte ligga kvar längre än absolut nödvändigt.

Dessa smittskyddsåtgärder införs av Folkhälsomyndigheten från och med den 12 januari 2022. För mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer – se Folkhälsomyndigheten.se

Hemställan om bland annat deltagartak på 500 personer

Folkhälsomyndigheten har inkommit med en hemställan till regeringen om införande av ytterligare smittskyddsåtgärder och detta bör ske skyndsamt. Myndigheten ser bland annat ett behov av ett tak på 500 deltagare för de allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus där vaccinationsbevis används.

När det gäller privata sammankomster som genomförs i lokaler för uthyrning, till exempel festlokaler eller festbåtar, har Folkhälsomyndigheten inkommit med en hemställan till regeringen om att gränsen för privata sammankomster behöver sänkas till 20 personer (från 50 personer).

Folkhälsomyndigheten anger också i sin hemställan att kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

För att ovanstående förändringar ska genomföras krävs regeringsbeslut. Regeringen kommer nu bereda denna hemställan i Regeringskansliet. Inom kort kommer en inbjudan till ett remissmöte om förslagen gällande deltagartaken skickas ut.

Alla som kan ska jobba hemifrån

En av de största platserna för smittspridning är våra arbetsplatser. Regeringen vill kraftigt understryka att den som kan arbeta hemifrån ska göra det. Detta har gällt från och med den 23 december och är en viktig del för att minska smittspridningen. Regeringen har även beslutat om ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna gällande att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska befinna sig i deras lokaler. Även kommuner och regioner bör tillse att all verksamhet bedrivs så smittsäkert som möjligt.

Mer informationFolkhälsomyndighetens webbplats: Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Nya restriktioner från i morgon 

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan. Här återger vi de punkter som berör butiker och serveringsställen.

Läs mer

 

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

Smittskyddsåtgärderna som nyligen återinfördes har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet, bland annat till följd av beteendeförändringar i samhället. Regeringen har nu gett besked om den plan för återinförda företagsstöd som presenterades på en pressträff den 7 december.

Läs mer

 

 

Tidigare information:


Omsättningsstöden förlängs för juli-september 2021
Regeringen fattade 1 juli beslut om att omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive kommanditbolag) med minst en fysisk person som delägare ska förlängas för tiden juli-september 2021. Vidare görs en ändring i reglerna om alternativ referensperiod för enskilda näringsidkare som har fått föräldrapenning eller sjukpenning.

Läs mer


Hyresstöd även för tredje kvartalet
Nyligen beslutade regeringen om en ändring som möjliggör fortsatt hyresstöd för årets andra kvartal. Efter riksdagens beslut om årets åttonde ändringsbudget har regeringen fattat beslut om att förlänga hyresstödet till att även gälla det tredje kvartalet, juli-september i år.

Läs mer

 

De här coronastöden kan du söka idag

Omsättningsstöd eller omställningsstöd. Olika för olika bolagsformer. Olika sökperioder och olika kriterier. Visst kan det kännas både krångligt och förvirrande.
Men det finns pengar att söka. Läs detta och se vad som passar för din situation. Kontakta oss gärna så guidar vi dig.


Nedan beskrivs vad som gäller för sex olika stödformer:

 • Omställningsstöd
 • Omsättningsstöd
 • Tillfälligt anstånd med skatteinbetalning
 • Nytt korttidsstöd
 • Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

 

OBS! Omställningsstödet kan sökas av alla oavsett företagsform men omsättningsstödet kan bara sökas av den med enskild firma (enskild näringsverksamhet), handelsbolag eller kommanditbolag. Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan alltså söka båda stöden.

 

1. Omställningsstöd

För vem: Alla företagsformer
Stödet kan användas av företag som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om. Den maximala storleken på stödet är mellan 70-90 procent av företagets fasta kostnader eller icke-täckta fasta kostnader.

Regeringen har beslutat att lägga till maj till och med september 2021 som nya perioder till omställningsstödet som omfattar augusti 2020-april 2021. Stödperioden för maj och juni öppnar kl 12.00 den 2 juli 2021.

Ansök och läs mer hos Skatteverket

 

2. Omsättningsstöd

För vem: Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag. Men för ansökan gäller olika datum och perioder, se respektive bolagsform nedan.

2:1 Enskilda firmor
Det ena stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp beroende på stödperiod.
Vad innebär stödet?
Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

augusti–oktober 2020

november–december 2020
januari–februari 2021

För stödperioden augusti–oktober 2020 är stödet 75 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. För stödperioderna november–december 2020 samt januari–februari 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning, jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 168 000 kronor i stöd.
Motsvarande månader under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.

Regeringen har föreslagit att detta stöd förlängs så att omsättningstappet som har skett under juli till september 2021 ska ligga till grund för stöd. Dock har inget beslut tagits om detta än. Sidan kommer att uppdateras när regeringen har beslutat och först då kommer det gå att söka stöd för stödperioderna.

Läs mer och frågor:  Länsstyrelsen i ditt län

Ansökan görs till Boverket.

2.2 Handelsbolag och kommanditbolag

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter från mars till december 2020 och januari till februari 2021. Stödet är uppdelat i sex stödperioder:

 • mars–april 2020

 • maj 2020
j
 • uni–juli 2020

 • augusti–oktober 2020

 • november–december 2020

 • januari–februari 2021

För stödperioderna mars till oktober 2020 är stödet 75 procent av det man tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.
För stödperioderna november 2020 till februari 2021 är stödet 90 procent av det man tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.
Motsvarande månad eller månader 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.

Sista ansökningsdag: 15 juni 2021

Läs mer och frågor: Länstyrelsen i ditt län.

Ansökan görs till Boverket.

Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Att tänka på!

Enskilda näringsidkare och handelsbolag kan ansöka om både omställningsstöd och omsättningsstöd. Det finns dock särskilda regler för hur mycket stöd du kan få från respektive håll.

Om du vill ansöka om båda stöden behöver du tänka på det här:
När du ansöker om omställningsstödet hos Skatteverket behöver du inte räkna av det omsättningsstöd som du fått eller räknar med att få från Boverket. Det gäller inte omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag. Då ska du ange omsättningsstödet från Boverket i ansökan om omställningsstöd så att det räknas av.

När du ansöker om omsättningsstödet hos Boverket ska du däremot räkna av det omställningsstöd som du fått eller räknar med att få från Skatteverket för samma stödperiod. Det gäller inte omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag. Det stödet ska du inte avräkna från omsättningsstödet.)

 

3. Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
OBS att detta är ett lån som ska betalas tillbaka med ränta!
Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan också medges för årsmoms (en period) som redovisas under 27 december 2019 – 17 januari 2022. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år.
Det går att söka retroaktivt från december 2020.
Ansökan görs till Skatteverket.

4. Nytt korttidsstöd

Korttidsarbete 2021 skiljer sig från det tidigare stödet på flera punkter.
Att kortidspermittera personal är ofta ett dåligt alternativ i vår bransch för butiker som ändå håller öppet då de fortfarande är en kostnad för personalen som då arbetar mindre. Betänk om uppsägning inte är ett bättre ekonomiskt alternativ för företaget om ni är hårt drabbade.

För vem: Arbetsgivare (gäller ej enskild firma)


Regeringens föreslag om en förlängning av korttidsstödet under månaderna juli, augusti och september 2021 har beslutats och lagändringen ikraftträdde 29 juni 2021.
Läs mer om vad som gäller för ansökan om de månaderna här.


Tider för korttidsarbete 2021
Du kan få stöd totalt sju månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre.

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare
För att en arbetsgivare ska kunna permittera personal måste det finnas centrala/lokala kollektivavtal eller egna avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar korttidsarbetet.

Olika nivåer för korttidsarbete
Arbetsgivare kan permittera personal på 20, 40, 60 under december 2020 och upp till 80 procent av arbetstiden under perioden januari – juni 2021. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela stödperioden, upp till ett lönetak om 44 000 kronor i månaden.

För att kunna ta del av det nya stödet behöver du göra en ny ansökan.

Ansökan görs till Tillväxtverket

 

5. Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Lokalhyresstödet innebär att en hyresvärd som träffat överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch kan ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt.

För att minska kostnaderna för företag infördes ett hyresstöd för perioden april-juni 2020. Regeringen har även beslutat om stöd för perioderna januari-mars 2021, april-juni 2021 samt juli-september 2021. Stödet innebär att hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. För perioden april-juni 2020 gavs kompensation med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Från januari 2021 förstärks stödet så att kompensation ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, upp till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Detta är egentligen ett frivilligt stöd och det är helt upp till hyresvärden om man vill sänka din hyra. Det är ändå värt att fråga.

För vem: Hyresvärden. Stödet ger lägre hyra för dig om din hyresvärd vill bidra och stötta under denna tid.

En förutsättning är att hyresgästen är verksam i en bransch som omfattas av stödet.
Lista
över branscher som omfattas av stödet.

 

6. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga


Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar som har fyllt 18 år men inte 23 år, vid årets ingång.

De nya reglerna innebär att du som arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998-2002 under år 2021.

Lagen gäller från och med 1 januari 2021 och tillämpas på ersättning för arbete som betalas ut efter 31 december 2020.

Lagen är tillfällig och gäller till och med 31 mars 2023.

Hur? Skatteverket kommer automatiskt räkna ut rätt arbetsgivaravgifter när du lämnar in arbetsgivardeklarationen.
Om du redan har lämnat in arbetsgivardeklarationen för januari 2021 (deklarationsdag 12 eller 26 februari 2021) innan lagen trädde ikraft kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen genom att skicka in den igen. Då kommer Skatteverket rätta arbetsgivaravgifterna.

 

Regeringens information om vad som gäller nu för företagare med anledning av covid-19

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tidigare info

Omsättningsstöden förlängs för maj och juni

För att rädda fler jobb och företag kommer omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare att förlängas med månaderna maj och juni 2021.
www.regeringen.se/omsattningsstod finns mer information, inklusive frågor och svar, om omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag.

 

Klart med omsättningsstöd till handelsbolag

Regeringen har idag den 18 mars fattat beslut om att införa ett omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Stödet gäller för perioden mars 2020 – februari 2021 och kommer att kunna sökas från och med den 29 mars.

Läs mer här.

Flera stöd går att söka - vi guidar dig gärna!

Såväl omsättnings- omställningsstöd går att söka för dig som har aktiebolag eller enskild firma. För handelsbolag är det på gång. Kontakta oss om du vill ha hjälp: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-505 970 30

 

Omställningsstöd för mars och april godkänt av EU

EU-kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om att få ge omställningsstöd till krisdrabbade företag även i mars och april 2021. Därmed kan ansökningarna för de två stödperioderna öppna redan 6 april respektive 3 maj.

I och med EU:s godkännande kan regeringen nu gå vidare i lagstiftningsprocessen. Regeringen avser att inom kort fatta beslut om en förordning så att förlängningen av stödet formellt träder i kraft 6 april.
Ansökningarna för de två stödperioderna kan därmed öppna så snart respektive stödmånad löpt ut och de nya reglerna börjat gälla, det vill säga tisdag den 6 april för stödperioden mars samt måndag den 3 maj för stödperioden april.
Omställningsstödet för mars och april kommer kunna sökas av företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Den så kallade subventionsgraden är 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till april 2021.


Enskild firma - nu kan du söka omsättningsstöd

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Man kan söka nu direkt.

Läs mer här.

 

Från 1 mars: Bara en vid varje bord i gallerior o dyl

När det gäller serveringsställen som utgör en del av en handelsplats (t ex gallerior o dyl) och inte endast kan nås genom egna entréer, får sedan 1 mars varje sällskap bara bestå av en person istället för fyra. 

Ett serveringsställe som håller sina entréer mot handelsplatsen stängda och endast har öppet utifrån omfattas inte av bestämmelsen.

 

Omställningsstöd kan sökas från och med 25 februari!

Nu äntligen går det att söka de stödpengar som presenterades i augusti. Startdatum är 25 februari.
29 mars är nästa datum att hålla reda på. Ta tillfället i akt om du lever upp till de förutsättningar som gäller.

Läs mer här.

 

OBS!

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/

För enskilda och handelsbolag gäller sista dag att söka omsättningsstöd för den period som är beslutad om nu på söndag 31 januari.
"Ansökningsperioden för stödperioder mars till juli 2020, är öppen från 10 november 2020 till 31 januari 2021. Information om förlängning av stödperioder kan du läsa om under rubriken ”Förlängning av omsättningsstödet”."

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

 

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag

Läs mer här.

 

Fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser i pandemin

Läs mer här.

 

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Läs mer här.


Har du rätt bolagsform?

Läs mer här.

 

Omställningsstödet förlängs för små företag

Läs mer här.

 

Endast en kund per 10 kvadrat - nya pandemilagen

Läs mer här.

Stöd för att korttidspermittera förlängs

Läs mer här.

 

Nu kan även du som har enskild firma söka omsättningsstöd

Läs mer här.

Nu förlängs omställningsstödet

Nu kan företag som tappat i omsättning söka stöd för månaderna maj samt juni och juli. Skatteverkets e-tjänst öppnar tisdagen 20 oktober. Stödet ska hjälpa företagen med fasta kostnader.

Läs mer här.


Lättnad med musik på restauranger fr om 8 oktober

Fr om 8 oktober ska restauranger ska kunna ha evenemang för en sittande publik på upp till 500 personer. Det meddelades från regeringen förra veckan. Därmed kommer man till rätta med den ologiska situationen att när 200 personer sitter på en restaurang och det kommer in en musiker, då måste alla utom 50 personer gå.

Läs mer här.

 

Korttidsarbete upphör, börja planera!

Förordningen om stöd för korttidsarbete upphör vid årsskiftet.
Det är därför hög tid att börja planera eventuella uppsägningar.

Läs mer här.

 

Äntligen - omsättningsstöd även till er med enskild firma!

Igår (9/10) meddelades att regeringen nu föreslår att även enskilda företagare ska kunna söka omsättningsstöd. I vår bransch finns många med enskild firma - så nu måste ni verkligen passa på. Man kan få stöd retroaktivt från mars.

Läs mer här

 

Förlängt omställningsstöd 

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslås att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer

Ansök om omställningsstöd från den 22 juni

Den 22 juni blir det möjligt för företag i Sverige att söka ett nytt omställningsstöd.
Stödet omfattar företag som haft en årsomsättning på minst 250 000 kronor och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.
Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor per företag.
Lagen träder i kraft den 22 juni, och samma dag klockan 12.00 öppnar Skatteverkets e-tjänst för företag som vill söka stödet.

Här är länken till ansökningsanvisningarna. Klicka på "Går din verksamhet sämre än planerat?"
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

 

Extra - Särskilt utbildningsstöd!

Under rådande pandemi har många butiksägare och restaurangägare drabbats hårt ekonomiskt.  Convenience Stores Sweden (CSS) har därför nyligen beslutat att betala ut ett utbildningsstöd till sna medlemmar. Pengarna kommer från vår stiftelse som har till uppgift att stötta handlare med utbildning och understöd.

Pengarna är tänkta att användas till att ställa om sin verksamhet, utbilda personalen, anpassa butiken/restaurangen till vår nya verklighet. Du väljer själv exakt hur pengarna används så länge syfte uppfylls. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp motsvarande 1300 SEK inkl moms/butik.

Är du intresserad av medlemsskap, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-505 970 30 eller fyll i ansökan här:
https://conveniencestores.se/medlem/ansokan-medlemskap


Frågor och svar om det nya företagsstödet
Läs här

 

Företag som gör aktieutdelningar får inget krisstöd

Permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar stoppas. Nu skrivs det i klartext in i lagen.

Efter ett mötemellan Tillväxtverket och finansutskottet meddelade regeringen att krisstöd till bolag som gör aktieutdelningar stoppas.
Regeringen skickar nu en remiss till lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till det statliga permitteringsstödet. Och där ingår alltså inte de företag som gör utdelningar.
Tillväxtverket skriver på sin webb att de kommer att titta närmare på konsekvenser av detta, särskilt för de många små företag som har sökt stödet.
I lagrådsremissen skriver regeringen att det redan från början var klart att aktieutbetalningar inte skulle tillåtas för att få stöd. Skillnaden från tidigare är att förtydligandet nu står svart på vitt i lagtexten. 
Beslut om permitteringsstöd som Tillväxtverket hittills har fattat är preliminära och kommer att granskas. Det innebär att bolag som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2020.Fysisk närvaro inte ett krav för bolags- och föreningsstämmor under virusutbrottet

Regeringen har  beslutat en proposition med ytterligare tillfälliga åtgärder som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet.

Med anledning av coronapandemin infördes nyligen en tillfällig lag som underlättar för bolag och föreningar att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma för att minimera det fysiska deltagandet. Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder som syftar till att motverka smittspridningen.

Prop. 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 

Förslagen i regeringens proposition innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även andra rättigheter än rösträtten per post.

– Förslagen gör det lättare för bolag och föreningar att hålla sina stämmor under det pågående virusutbrottet. Risken för smittsmidning minskar samtidigt som aktieägare och medlemmar får möjlighet att utöva sina rättigheter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020.

 

 

Arbetsrättsjuristen Lise-Lotte Argulander om uppsägning av personal

Företaget går dåligt. Jag måste säga upp personal. Hur ska jag göra?

En av de mest centrala frågorna för företagen inom är vår bransch just nu, är den om uppsägning av personal. Det är viktigt att det görs om kostnaderna måste minskas. Och det är viktigt att det görs på rätt sätt.
Vi har därför bett vår samarbetsparter Företagarna att via sin arbetsrättsjurist Lise-Lotte Argulander, ge oss en vägledning.


Läs hela artikeln här.

Läs även en tidigare artikel av samma författare:
Korttidsarbete - en väg ut ur pandemin?

 

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade på valborgsmässoafton ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Finansdepartementets beräkningar visar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet. Den offentligfinansiella effekten beräknas till 39 miljarder kronor under 2020.

Under arbetet med att ta fram förslaget kommer regeringen att föra en dialog med EU-kommissionen. Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Det bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 


Viktig information från vår affärsjurist Dan-Michael Sagell


Här kan du läsa två viktiga artiklar som vi publicerat i olika sammanhang. De är skrivna direkt för oss av vår samarbetspartner, advokaten Dan-Michael Sagell:

Rabatt på hyran

Konkurs eller företagsrekonstruktion

Glöm inte kontrollbalansräkningen

 

Sänkt ränta för uppskjutna skatteinbetalningar

En av regeringens åtgärder är ju att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar. Nu föreslår regeringen också att den sammantagna räntan som tas ut på anståndsbeloppet ska sänkas. Detta som en bred överenskommelse i riksdagens finansutskott.

 Regeringens förslag är att endast en ränta på 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därtill tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret, uttryckt som ränta.

Jämfört med nuvarande regler där den sammantagna räntan motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6 procent per år, innebär sänkningen att räntenivån mer än halveras på årsbasis.

Möjligheterna för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms gäller sedan 30 mars respektive 6 april.

Finansdepartmentet remitterade den 17 april en promemoria med förslag om att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juni 2020, men den lägre räntan föreslås gälla alla tillfälliga anstånd som har beviljats från 30 mars 2020.

Skatteverket hade den 17 april beviljat anstånd för 15 674 företag. Det totalt beslutade anståndsbeloppet uppgår så här långt till 29,3 miljarder.

Lär mer här.Detta är viktigt att du tar tag i direkt om du tappar försäljning

1. Din hyra

I regeringens stödpaket för småföretagare , ingår möjligheten att få hyran nedsatt. Det förutsätter då att man själv förhandlar ner hyran med sin hyresvärd. Då ersätter staten med hälften av hyresnedsättningen.

Vår samarbetspartner, advokat Dan-Michael Sagell, berättar här hur man kan använda sig av den så kallade force majeure-klausulen. Han råder er att omedelbart kontakta era hyresvärdar för att träffa en överenskommelse.

https://conveniencestores.se/1446-sa-kan-du-slippa-hyreskostnaden

Här finns också en bra sida med frågor och svar om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2020-03-30-tillfalliga-rabatter-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher.html

Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt få telefonrådgivning av våra två samarbetspartners som är specialister på området. Du som inte är medlem, ansök här, eller ring 08-505 970 30.

2. Din ekonomi

Ha koll på din ekonomi och likviditet så att du vidtar nödvändiga åtgärder i tid.
Det absolut första och viktigaste du bör göra att se över dina kostnader - vad kan du skära ner på?
Tänk på att det mesta du får stöd med är lån som ska betalas tillbaka.

Här finns samlad information om anstånd med skatter och avgifter, ändring av preliminärskatt, nedsättning av arbetsgivaravgifter mm:
Här kan du läsa en anvisning om varför det är viktigt att du som har aktiebolag omgående upprättar en kontrollbalansräkning:


3. Din personal

Om personalen blir sjuk gäller dessa nya regler:

Staten tar hela sjuklönekostnaden
Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Karensavdraget slopas tillfälligt
Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget. Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att du kommer kunna ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan.

Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag.

När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt att handlägga alla ärenden som kommer in.

Krav på läkarintyg tas bort
Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Det ska gälla från och med 13 mars 2020.


Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt få telefonrådgivning av våra  samarbetspartners som är specialister på området. Du som inte är medlem, ansök här, eller ring 08-505 970 30.


Mer information om att säga upp personal finns här:


Arbetsförmedlingen
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/nyheter/nyheter/2020-03-19-saga-upp-personal-eller-permittera-med-anledning-av-coronaviruset

Försäkringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Arbetsmiljöverket:
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/

 

Nya allmänna råd om avstånd i butik


Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att det inte får finnas för månag människor i butiken samtidigt och om avståndet som bör hållas mellan dem.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.  Arbetsgivare bör om möjligt se till att personal och besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra. 

Så långt Folkhälsomyndigheten. Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med sina medlemsföretag analyserat föreskrifterna och plockat fram gemensamma riktlinjer till butikerna. Den tydligaste uppmaningen är att varje butik ska ha en ansvarig person som ser till att det inte blir för trångt i någon del av butiken. I convenience-branschen kan man inet alltid ha en särskild person till detta, utan det är upp till den/dem som jobbar i butiken för övrigt.
Man anger 1,5 meter som minsta avstånd mellan dem som vistas i lokalen. Någon direkt gräns för antal personer finns inte. 
Golvmarkeringar och plexiglas syns alltmer i större livsmedelsbutiker och kan i vissa fall gälla även inom convenience.

Här kan du läsa föreskrifterna i sin helhet.

 

Nya regler för restaurang, caféer och barer

Du som driver verksamhet med servering, till exempel restaurang, café eller bar, får hjälp av nya regler från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av coronaviruset. Bland annat ska trängsel undvikas, alla gäster ha en sittplats och endast bordsservering och avhämtning är tillåtet.

Med de nya reglerna kan du fortsätta driva din verksamhet och ta emot gäster på ett så säkert sätt som möjligt.

För att minska spridningen av covid19 gäller dessa regler för restauranger, caféer och barer från den 25:e mars:

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/
frågor och svar kring detta:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/
Livsmedelsverket har samlat svar på vanliga frågor för företag med anledning av covid-19.
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/coronavirus/foretag

 

Avtalsförhandlingarna inom handeln skjuts fram

Coronautbrottet drabbar handeln hårt. För att kunna lägga full kraft på att stötta svenska företag och deras anställda i det mycket tuffa läge som råder är Handelsanställdas förbund och Svensk Handel överens om att förlänga gällande kollektivavtal till den 31 oktober 2020.

– Handeln drabbas enormt hårt av coronavirusets utbrott. I det ansträngda läge som råder måste vi lägga all kraft på att minska skadeverkningarna på företag och jobb i handeln. Det är ett styrkebesked att vi parter visar ansvar i en utsatt situation, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Parterna inom handeln följer industrins agerande och förlänger giltighetstiden för handelns kollektivavtal i sju månader, till den 31 oktober 2020. När avtalsrörelsen återupptas i höst kommer parterna att fortsätta förhandlingarna där de avslutades.

– Det är en styrka i den svenska modellen, att vi som arbetsmarknadens parter kan nå samförstånd när det är nödvändigt. Att tillfällig pausa förhandlingarna är ett sätt för oss att ta ansvar och stötta vår bransch och hela samhället i en svår tid, säger Susanna Gideonsson, Förbundsordförande för Handelsanställdas förbund. 

Den senaste tiden har parterna lagt fullt fokus på att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda företag och jobb. Parterna har träffat avtal om kortidspermittering och haft samråd om hur kollektivavtalen ska tillämpas på arbetsplatserna.

 

Svenska Spel inför spel med fullmakt

Svenska Spel inför möjligheten att erbjuda spel via bud. Detta för att ge kunder en möjlighet att spela hos ombud om de av olika skäl är förhindrade att göra det själva. 

Ombudsavtal har uppdaterats med anledning av att AB Svenska Spel och Svenska Spel Sport & Casino inför möjligheten att spela via bud. Med anledning av detta har följande uppdateringar i ombudsavtal gjorts:
- AB Svenska Spel har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
- Svenska Spel Sport & Casino AB har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
- Uppdaterad version av ombudsavtal hittar man på Ombudsextranätet. De uppdaterade versionerna börjar gälla 2020-05-04, eller omedelbart i de fall du som ombud väljer att redan dessförinnan acceptera fullmakter vid spel eller vinstutbetalning enligt den nya rutinen.
Fullmakt och rutin för fullmaktshantering finns på Ombudsextranätet.
Vid frågor kontakta Ombudssupport och har kunderna frågor,  hänvisa dem till Kundservice.

 

Förberedelse för ansökan om korttidsarbete

Korttidsarbete kan många gånger vara bättre än att varsla och säga upp. Den 7 april öppnar Tillväxtverket för ansökan på tillvaxtverket.se. Här får du tips om hur du förbereder en sådan ansökan. Pengarna kommer inte att ta slut. Alla företag/arbetsgivare som uppfyller kraven om korttidsarbete komer att få stöd, uppger Tillväxtverket.

Se till att du har avtal på plats och att du har räknat ut beloppet du ska söka. Mall för avtal finns här. Det kommer att finnas ett räkneverktyg webbplatsen som hjälper dig att ta fram rätt belopp. Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

 • Du behöver följande uppgifter när du ska söka:
 • Organisationsnummer (kan skrivas in eller sökas fram i ett sökverktyg i ansökan).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för utbetalning av stödet om du blir beviljad.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för.

Du kommer även att få svara på ett antal frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej frågor.

Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Ta dig tid att kontrollera alla uppgifter en extra gång, innan du skickar in ansökan. En ofullständig ansökan betyder längre handläggningstid.

Tiden som stödet kan omfatta är från och med den 16 mars 2020. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om ytterligare tre månader.

Ansökan görs digitalt via tillvaxtverket.se. Processen består av ett godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd. Preliminärt stöd kan utbetalas efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum göra en uppföljning med Tillväxtverket för att fastställa slutligt stöd. Instruktioner för det kommer med det preliminära beslutet.

Tillväxtverket meddelar att man kommer att göra sitt yttersta för en skyndsam handläggning. Korrekt ifyllda ansökningar med rätt uppgifter kommer att handläggas snabbare.

Här har man samlat frågor och svar om korttidsarbete.

 

Här är några bra länkar där du kan hålla dig uppdaterad om läget rent allmänt


Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Information på andra språk:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

 

Här kan du läsa de senaste utgåvorna av vårt nyhetsbrev till medlemmar samt av vår tidning där det finns information om coronaläget

VIP vecka 12
VIP vecka 13
VIP vecka 14
Convenience Stores News 26 mars 
Convenience Stores News 8 april
C
onvenience Stores News 22 april

 

 

 

 

  

A-kassa och inkomstförsäkring

smaa jpeg


Det är viktigt att du tänker över ditt personliga skydd som egen företagare

SMÅA är Sveriges största a-kassa för småföretagare med cirka 111 000 anslutna.
Även familjemedlemmar anställda i ditt företag kan ansluta sig till SMÅA.
Du kan få 80% av din lön upp till 25 025:-/ mån

Anslut dig här från 159:- /mån.

https://www.smakassa.se

 

Försäkring Direkt

Du har väl inte missat att det finns en Inkomstförsäkring för dig som är företagare?

2020 har mer än någonsin belyst hur snabbt företagares ekonomiska förutsättningar kan förändras. I dessa osäkra tider är det viktigare än någonsin att vara ha rätt försäkringsskydd. Därför har Convenience Stores Sweden inlett ett samarbete med Försäkring Direkt och kan nu erbjuder dig att teckna SMÅAs Inkomstförsäkring.

 

Inkomstförsäkringen ger dig ett extra skydd vid inkomstbortfall på grund av arbetslöshet och konkurs. Försäkringen är speciellt framtagen för att passa dig som är företagare. Försäkringen ger dig, tillsammans med ersättningen från a-kassan, upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön i max 100 dagar.  Som medlem i SMÅAs a-kassa omfattas du även av ett konkursskydd om ca 47 000 kr, om din firma skulle drabbas av konkurs eller tvångslikvidation. Läs mer i För- & efterköpsinformation här och i våra fullständiga Försäkringsvillkor här. 

 

Snabbfakta om Inkomstförsäkringen

 • Försäkringen har en kvalifikationstid om 12 månader. Det innebär att försäkringsskyddet träder i kraft först ett år efter det att du tecknade försäkringen.
 • SMÅA ger a-kasseersättning med 80% av lönen, för närvarande upp till max 33 000 kr per månad. Försäkringen ersätter 80% av din lön utöver SMÅAs tak, upp till max 80 000 kr i månaden.
 • Ger dig skydd i upp till 100 dagar.
 • Konkursskydd ingår med ett prisbasbelopp (47 300 kr år 2020) om företaget drabbas av konkurs eller tvångslikvidation.

Försäkringen är en tilläggsförsäkring för medlemmar i SMÅA - Småföretagarnas a-kassa. Vill du veta mer om SMÅAs a-kassa eller ansöka om medlemskap besök deras hemsida här.

 

Premie per månad

Försäkring Direkt 

Ansök om försäkring här

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer eller har frågor ring 08-520 056 50 eller maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper vi dig.

 

Välkommen till en inkomstförsäkring med konkursskydd - en som är anpassad till just småföretagare

 

Om Försäkring Direkt

Förmedlar försäkringar för dig och är specialister på att hitta bra försäkringar!

Vi är inget försäkringsbolag, utan försäkringsförmedlare som vet vilka försäkringar som är bäst - inom varje område. Sedan 1991 har FUAB hjälpt många stora organisationer att förhandla fram bra och prisvärda försäkringar till sina medlemmar och anställda. FUAB har startat Försäkring Direkt för att kunna erbjuda fördelaktiga försäkringar till konkurrenskraftiga priser och bra villkor direkt till småföretag och privatpersoner.

 

Försäkring Direkt

Box 380 44, 100 64 Stockholm

08-520 056 50

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.forsakringdirekt.com

 

Personförsäkring samt tjänstepension

Det är viktigt att se över att du har rätt försäkringar både för dig och din personal. Vi rekommenderar Fora som har försäkringar både för dig med och utan personal. Även om du saknar kollektivavtal kan du teckna försäkring och tjänstepension till bra pris. Enligt lag behöver de finnas vissa försäkringar för din personal.
För mer information:
https://www.fora.se

 

Arbetsgivarfrågor och personal

När du ska anställa personal är det mycket du behöver tänka på. Speciellt om det är första gången du anställer. Du tar på dig ett arbetsgivaransvar, vilket innebär många skyldigheter och kräver kunskap om lagar regler och kollektivavtal med mera.

Läs mer

Betallösningar

Vårt kortinlösenavtal är ett av de bästa inom handeln! Vi har pressat priserna på kortavgifter så att många av våra medlemmar sparar tusentals kronor varje månad. Du behöver inte byta affärsbank utan kan behålla den bank du har idag. Klicka bara på den här länken så får du lätt den information du behöver:
https://conveniencestores.se/kortinlosen

Läs mer

El

Vi har för närvarande inget avtal här.

Fraktavtal

Har du mycket frakter såväl ut som in till ditt företag? Detta kan vara en betungande kostnad för företaget och genom att vara medlem hos oss kan du spara från 50 % och uppåt på samtliga frakter. Genom vårt smått fantastiska avtal med DHL så finns det möjlighet för dig att spara mycket pengar.

Läs mer

Försäkringar

För att du som medlem ska få en tryggare vardag och en mer lönsam verksamhet har vi tagit fram några olika förmåner inom försäkringsområdet. De omfattar en försäkring av din verksamhet och ett skyddsnät för dig och dina anhöriga.

Läs mer

Hyresförhandling

Vi har 2 st avtal som du kan använda när de gäller hyresfrågor.

AFFÄRSJURIDIK

Du får 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning fyra gånger per år. Du får dessutom en rabatterad timtaxa vid eventuellt behov av att köpa juridiska tjänster. Vår samarbetspartner är en advokatbyrå som har lång erfarenhet inom handeln och även av hyresfrågor.
Bra att veta om du kan gå vidare eller inte i ditt ärende.

Affärsjurist: Dan-Michael Sagell
Advokatbyrån Sagell & Co

 

TENANTPRO - specialist på hyresförhandling.

Du får ett besked om nya villkor av din hyresvärd. Du blir kanske uppsagd. Du vill att saker ska åtgärdas, men får inget gehör. Att vara hyresgäst är alltid en utsatt position och det är en krånglig juridik kring hela situationen. Dessutom är det ofta mycket pengar inblandade.

Läs mer

Kortinlösen

Vårt kortinlösenavtal är ett av de bästa inom handeln! Vi har pressat priserna på kortavgifter så att många av våra medlemmar sparar tusentals kronor varje månad. Du behöver inte byta affärsbank utan kan behålla den bank du har idag. Klicka bara på den här länken så får du lätt den information du behöver:
https://conveniencestores.se/kortinlosen

Läs mer

Kortterminaler

Vårt kortinlösenavtal är ett av de bästa inom handeln! Vi har pressat priserna på kortavgifter så att många av våra medlemmar sparar tusentals kronor varje månad. Erbjudandet innefattar även kortterminaler. Klicka bara på den här länken så får du lätt den information du behöver om både kortinlösen och kortterminaler:
https://conveniencestores.se/kortinlosen

Läs mer

Lån

 

FAKTURINO

Jämför företagsfinansiering kostnadsfritt hos Fakturino
Via Fakturino kan du som företagare få hjälp med att jämföra företagsfinansiering - snabbt och
enkelt.
Fakturino är Sveriges största jämförelseplattform för företagsfinansiering och hjälper dig att
hitta den bästa finansieringslösningen för ditt företag. Fakturino har enbart i Sverige hjälpt
över 10 000 företagare att jämföra finansiering direkt på deras plattform och är idag
verksamma i Sverige, Norge, Estland och Holland samt ägs sedan 2018 av Bonnier News.

Varför borde du jämföra företagsfinansiering via Fakturino?
Det är viktigt att du jämför bland olika banker och finansbolag när du vill få loss kapital då
kostnader som avgifter och räntor kan skilja sig.Fakturino hjälper dig snabbt och enkelt att
hitta den finansieringen som passar ditt företag bäst och du slipper lägga din dyrbara tid på att
jämföra själv bland bankerna. Det som är unikt med Fakturino är att de har erfarna experter
som alltid finns tillgängliga för att svara på dina frågor.

På Fakturinos plattform kan du snabbt och enkelt jämföra bland upp till 30 banker och
finansbolag. Jämförelsen är alltid kostnadsfri, aldrig bindande och du kan tryggt och säkert
signera med Bank-ID när du gjort ditt val.

Hur gör man en ansökan?
Det går snabbt och enkelt att göra en jämförelse på Fakturinos hemsida. När du är klar kan du logga in för att se vilka alternativ du fått in. I plattformen kan du välja att gå vidare med ett bud eller tala med deras experter via chatt eller telefon om du har några funderingar. 


 

Nyhetsbrevet VIP

Som medlem får du med jämna mellanrum ett elektroniskt nyhetsbrev från oss som heter VIP. Genom nyhetsbrevet når vi snabbt våra medlemmar med nyheter och viktig information. Vill du som medlem ta upp en fråga till diskussion eller har information som du tycker är så viktig att alla borde få ta del av den så kan VIP vara ett bra forum att använda sig av.

Läs mer

Rådgivning

Som medlem har du möjlighet att få kostnadsfri juridisk rådgivning inom flera olika områden. Tänk på att använda dig av denna möjlighet om du är osäker inför avtal eller beslut. Det är alltid bättre att tänka efter före.

ARBETSRÄTT

Som medlem har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och stöd vad gäller tolkning av kollektivavtal och övriga arbetsrättsfrågor. Detta genom ett samarbete med Företagarna. Obs Ingen tidsbegränsning.

PERSONALFRÅGOR

Du kan också få hjälp om du har frågor kring löneuträkningar, arbetstid, semester och uträkning av semesterersättning samt försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. Kontakta oss på kansliet om detta:

AFFÄRSJURIDIK

Du får 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning fyra gånger per år. Du får dessutom en rabatterad timtaxa vid eventuellt behov av att köpa juridiska tjänster. Vår samarbetspartner är en advokatbyrå som har lång erfarenhet inom handeln och även av hyresfrågor.
Bra att veta om du kan gå vidare eller inte i ditt ärende.

HYRESFRÅGOR

Behöver du någon som förhandlar åt dig? Vår samarbetspartner TenantPro, specialist på hyresfrågor, hjälper proaktivt och personligt dig som är kommersiell hyresgäst att sänka din hyra och att minska kostnader som är relaterade till ditt hyresavtal. Som medlem hos oss får du förmånliga priser när du utnyttjar den här hjälpen i förhandlingen.

RÅDGIVNING OCH SUPPORT I MATSÄKERHET

Ska du börja sälja mat eller har du fått en anmärkning vid en livsmedelskontroll? Har du frågor om  vad du behöver göra för att uppfylla lagkraven på livsmedelshygien och egenkontroll?  Vi hjälper dig göra rätt!

SÄKERHET/ Om du blir rånad

Om du blir rånad och vill ha psykologhjälp - här finns hjälp att få

 

Tyvärr kan det hända även i din butik - hot, rån, våld och annat som påverkar personal och kunder. Om så sker är det viktigt att vara försäkrad, både materiellt och personligt.
Som medlem i Convenience Stores Sweden har alla butiker ett grundskydd (Bas 1). 
Skyddet avser bland annat psykologhjälp för ägare och anställda vid en traumatisk händelse. Det ingår i medlemskapet.

Mer information och kontaktuppgifter till samtliga experter/ jurister hittar du som är medlem när du loggar in på hemsidan.

Är du intresserad av denna medlemsförmån men inte medlem, välkommen att kontakta oss på 08-505 970 30 så berättar vi mer.

 

Säker Mat

Alla som säljer och/eller hanterar livsmedel har ett ansvar att det är säkert för kunden. Det krävs mer om man till exempel jobbar med matberedning och mindre om man bara säljer förpackade livsmedel.  Vi har många olika sätt att hjälpa dig med detta.

 • Branschriktlinjen Säker mat i servicehandel och fast food 
 • Rådgivning och support i matsäkerhet
 • Onlineutbildningar för säkrare mat i servicehandeln
 • Hygieninspektioner & Livsmedelsprovtagning
 • Skadedjursbekämpning & Sanering

Läs mer om våra olka förmåner under respektive rubrik nedan

Branschriktlinjen Säker mat i servicehandel och fast food 

Med hjälp av Convenience Stores Swedens egen branschriktlinje - som nu finns i en uppdaterad version - kan du enkelt få din lagstadgade egenkontroll att fungera. Speciellt enkelt med hjälp av appen.

Nationella branschriktlinjer är branschernas egna beskrivningar av hur företag kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Det finns idag ett femtontal sådana som är accepterade av Livsmedelsverket. "Säker mat i servicehandel och fast food", framtagen av Convenience Stores Sweden,  vänder sig till mindre butiker och snabbmatsrestauranger.

Samarbetspartner är sedan många år, det branschledande konsult- och utbildningsföretaget Bergström & Hellqvist.  Vi rekommenderar att du använder den i form av appen Get Compliant (läs mer längre ned). 

Livsmedelsverket och Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun kräver att du som hanterar livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Kommunernas inspektörer besöker regelbundet caféer, restauranger och butiker för att säkerställa att lagen efterföljs. 

Branschriktlinjen Säker Mat i servicehandel och fast food hjälper dig att uppfylla kraven på livsmedelshygien och egenkontroll för säker mat.

Den finns i 3 olika format. Välj det som passar dig bäst:

Har du frågor så kontakta oss gärna på 08-505 970 30 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

framsida

Ladda ned här : pdfbranschriktlinjen_saker_mat_i_servicehandel_och_fast_food_utgava_2020_webb.pdf

Vill du beställa den i tryckt form: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
295:- medlemspris,  icke medlemmar 995:-

 skarmavbild 2018 11 30 kl. 11.25.38

Branschriktlinjen Säker Mat som app

Allt du behöver

Nu kan du sköta egenkontrollen direkt i mobilen eller surfplattan med vårt innehåll från branschriktlinjen i appen GetCompliant. Det kostar inget att testa den. Så det är bara att ladda ner appen från Apple Store eller Google Play och sätta igång.

GetCompliant är ett system för egenkontroll för dig som hanterar mat och dryck i convenience-branschen samt inom fast food eller café. Systemet talar om för dig vad som ska göras, när och hur samt sparar allt så att du och kunden alltid kan känna er trygga och få säker mat.

Innehållet är detsamma som i branschriktlinjen Säker Mat och vänder sig till dig som arbetar inom kiosk, tobaksbutik, servicebutik, trafikbutik och liknande, gatukök, restaurang eller café. Den är lätt att följa och den ger ett direkt stöd till dig som användare med handfast innehåll och fokus på verkliga faror.

Inga dyra konsultavtal behövs längre Vill du hellre ha allt samlat och uppdaterat i en app som ger dig och din personal påminnelser om vad som behöver göras och du kan kontrollera att det blivit gjort på ett enkelt sätt rekommenderar vi den som en app. Det enda som behövs är GetCompliant appen och ditt engagemang - en förutsättning för att egenkontrollen ska fungera och dina kostnader minska.

Företaget GetCompliant har tagit fram en användarvänlig app av vår Branschriktlinje Säker Mat i Servicehandel och fast food för dig som är medlem i Convenience Stores Sweden.
Halva priset för dig som medlem. Ordinarie pris 499:- medlemspris 249:-/mån

Lätt att komma igång

1. Ta din mobil eller surfplatta och hämta appen på App Store (länk nedan) eller Google Play.
2. Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och skriv:
• Ditt förnamn och efternamn
• Namnet på din butik/restaurang/kiosk
• Organisationsnummer
3. Du får tillbaka ett mail med inloggningsuppgifter. Klart!
Nu har du en egenkontroll enligt gällande branschriktlinjer.

Länk till appen i Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.getcompliant.getcompliantapp&hl=sv
Länk till appen i App-store: https://itunes.apple.com/se/app/getcompliantapp/id616031681?mt=8

OBS! Ett tips för att alltid vara säker på att eventuella uppdateringar görs: Logga in och logga ut med jämna mellanrum.

 skarmavbild 2018 11 30 kl. 11.25.50

 Lathund så här kommer du igång med appen pdfintro_till_convenience_stores_sweden_sker_mat_app.pdf

Rådgivning och support i matsäkerhet
Ska du börja sälja mat eller har du fått en anmärkning vid en livsmedelskontroll? Har du frågor om  vad du behöver göra för att uppfylla lagkraven på livsmedelshygien och egenkontroll?  Vi hjälper dig göra rätt!

 
Funderar du på …
• Vad är egenkontroll?
• Vad egenkontrollen ska innehålla?
• Vad som gäller vid ombyggnation av hela eller delar av verksamheten?
• Regler vid märkning av förpackade livsmedel?
• Regler vid märkning och information om oförpackade livsmedel?
• Vad som gäller om matallergier?
• Utbildningar inom livsmedelshygien?
• Vad händer om en kund blir sjuk av er mat eller får en allergisk reaktion?

Samarbetspartner är konsult- och utbildningsföretaget Bergström & Hellqvist.


Onlineutbildningar för säkrare mat 

Vi erbjuder onlineutbildningar i såväl Livsmedelshygien som Egenkontroll och Matallergi/Överkänslighet. Medlemmar betalar cirka halva priset. En nödvändig utbildning som man gör i sin egen takt och var man själv vill. Som dessutom är både lättillgänglig och lättbegriplig.

Minst 500 000 svenskar blir sjuka eller skadas av livsmedel varje år. Drygt 20 procent av alla som har en matallergi får en oväntad allergisk reaktion varje år. De flesta fall kommer från besök på restauranger, pizzerior, caféer och servicehandeln.

Samarbetspartner är konsult- och utbildningsföretaget Bergström & Hellqvist. Onlineutbildningar är prismässigt mycket billigare än fysiska utbildningar och sparar tid för dem som ska öka kompetensen för säker mat. Andra fördelar är att deltagaren kan göra utbildningarna i sin egen takt, var man själv vill och när det passar i tiden.

Utbildningen är uppbyggd i olika delar med inspelade föreläsningar, textavsnitt, filmer och bilder från verkligheten, quizzar och avslutande kunskapstest.

Man använder läsplattan, mobilen eller en vanlig webbläsare på datorn. Utbildningsplattformen heter Coursio.

Här kan du läsa mer om utbildningarna:
Livsmedelshygien i Servicehandeln
Egenkontroll i Servicehandeln
Matallergi och överkänslighet

Som medlem loggar du in på medlemssidorna och hittar mer information samt uppgifter om priser mm.

 

 logo nomor

Nomor och Convenience Stores har nu tecknat ett ramavtal med särskilt framtagna priser  på hygieninspektioner och skadedjurspaket för medlemmar i Convenience Stores Sweden.

Hygieninspektioner & Livsmedelsprovtagning

Behöver du hjälp att kontrollera om du har några brister i er livsmedelshantering? Då har du möjlighet att boka hygieninspektioner och få hjälp med provtagning mm. Vid varje inspektion går en av Nomores livsmedelstekniker igenom hur processer, rutiner och rengöring fungerar i verksamheten. Samtliga livsmedelstekniker har utbildats inom livsmedelshygien och vet vilka krav som behöver uppfyllas. Inspektionerna dokumenteras och rapporterna går sedan att ta del av i aktuell kundportal eller per mejl. På detta sätt får du vägledning så att din verksamhet kan arbeta mot att leva upp till gällande krav och lagstiftning.

Genom provtagning kan man verifiera att alla rutiner fungerar som de ska. Dessutom ingår ofta provtagningar som en del i egenkontrollen. Vi kan hjälpa dig med all typ av livsmedelsprovtagning och vi samarbetar med ackrediterade livsmedelslaboratorier. När analyssvaret kommit oss tillhanda får ni en rapport med utlåtande.

Skadedjursbekämpning & Sanering

Det skonsammaste sättet att hålla sin bostad eller verksamhet fri från skadedjur och ohyra är att förebygga angrepp med ett miljövänligt skydd. Att förebygga skadedjursangrepp är både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Vi har lång erfarenhet av skadedjursbekämpning och sanering. Genom att utföra en riskbedömning kan vi kartlägga vad just du eller din verksamhet behöver för skydd i form av fällor och skadedjursinspektioner för att motverka problem med råttor och möss. I våra bedömningar tar vi alltid hänsyn till miljön och väljer den effektivaste metoden med minsta möjliga miljöbelastning. Utifrån dina behov erbjuder vi olika typer av skadedjursskydd.

Som medlem loggar du in på medlemssidorna i rutan uppe till höger och hittar mer information samt uppgifter om priser mm.

logo nomor

Säkerhet

Tillsammans med Butikerna har vi tagit fram ett förmånligt säkerhetspaket för dig som är medlem, och som väsentligt ökar säkerheten och tryggheten i din butik, restaurang eller café.

Läs mer

Tillstånd och egenkontroll

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver är det viktigt att du kontrollerar vilka tillstånd och regler som gäller för din verksamhet och de produkter du vill sälja. Det är ditt ansvar som egenföretagare att känna till och följa.

Om du säljer tobak, folköl, receptfria läkemedel och livsmedel ska du anmäla till rätt myndighet att du säljer dessa varor och att du ansvarar för att du och din personal följer och kontrollerar de lagar och regler som gäller på området och utför egenkontroll på hur det fungerar.

Läs mer

Utbildningar

Som medlem har du möjlighet att delta i olika utbildningar som vi anordnar tillsammans med samarbetspartner/utbildningsföretag. En del utbildningar finns tillgängliga för dig som medlem hela tiden och andra utbildningar är tillfälliga satsningar. Håll dig gärna uppdaterad genom att regelbundet följa informationen här på hemsidan, via Convenience Stores News eller genom nyhetsbrevet VIP.
  

Onlineutbildningar

Onlineutbildningar för säkrare mat i convenience-branschen

Vi erbjuder onlineutbildningar i såväl Livsmedelshygien och Egenkontroll som Matallergier och överkänslighet och medlemmar betalar cirka halva priset. En nödvändig utbildning som man gör i sin egen takt och var man själv vill. Som dessutom är både lättillgänglig och lättbegriplig.

Minst en halv miljon svenskar blir sjuka eller skadas av livsmedel varje år. Drygt 20 procent av alla som har en matallergi får en oväntad allergisk reaktion varje år. De flesta fall kommer från besök på restauranger, pizzerior, caféer och i convenience-branschen.

Samarbetspartner är konsult- och utbildningsföretaget Bergström & Hellqvist. Onlineutbildningar är prismässigt mycket billigare än fysiska utbildningar och sparar tid för dem som ska öka kompetensen för säker mat. Andra fördelar är att deltagaren kan göra utbildningarna i sin egen takt, var man själv vill och när det passar i tiden.

Utbildningen är uppbyggd i olika delar med inspelade föreläsningar, textavsnitt, filmer och bilder från verkligheten, quizzar och avslutande kunskapstest.

Conveneince Stores Swedens medlemmar kan köpa kurserna för cirka halva priset och betalar 400 kr för Livsmedelshygien (ordinarie pris 980 kr),  550 kr för Egenkontroll (1 080 kr) samt 400 kr för Matallergier och Överkänslighet (ordinarie pris 780 kr). Detta tack vare en utbildningsfond som finns inom vår organisation. Om man fullföljer kursens alla delar får man ett intyg.

Man använder läsplattan, mobilen eller en vanlig webbläsare på datorn. Utbildningsplattformen heter Coursio.

Här kan du se mer om utbildningarna:

Läs mer om utbildningen: Livsmedelshygien i Servicehandeln

 

Läs mer om utbildningen: Egenkontroll i Servciehandeln

 

Läs mer om utbildningen: Matallergi och Överkänslighet

 

Affärs- och försäljningsutbildningar

MHM Consulting planerar flera affärsutbildningar under året. Utöver det har man flertalet utbildningar i landet på temat Kundmötet med fokus på merförsäljning. Det planeras för flera utbildningar i hela landet. Just nu är ingen aktuell men vi uppdaterar allt eftersom med nya datum.

 

 

Övrigt

 

 • Elgiganten
 • Telia
 • Kontorsmaterial
 • Personalrekrytering

 

Elgiganten

Som medlem i Convenience Stores Sweden har man tillgång till ett stort antal medlemsförmåner som kan betyda en hel del i form av rabatter och därmed en bättre lönsamhet.
Vi har nu ett uppdaterat avtal med Elgiganten Företag som det definitivt kan löna sig att titta på.

För att nyttja denna medlemsförmån behöver du ett kundnummer hos Elgiganten och det får du som medlem när du är inloggad på vårt intranät.

 

 

Telia

Butikerna har tillsammans med Telia tagit fram ett förmånligt avtal där du som medlem kan nyttja ett ramavtal. Det innebär att du får pressade priser på Telia Företags produktportfölj.

I avtalet ingår förmånliga abonnemangspriser, kraftigt rabatterade telefoner, möjlighet till IT-avtal och rådgivning inom kommunikation samt IT. Telia även erbjudit sig att se över de avtal som har mindre än sex månader kvar för dem som vill använda vårt avtal. Övriga behöver vänta ut befintlig avtalstid, alternativt avsluta befintliga avtal med nuvarande operatör.

Vad Telia Company AB erbjuder Dig som företagskund i Sverige:

- Sveriges bästa nät och täckning; 4g, 3g och 2g
- Vi äger våra egna nät och utvecklar 5g
- Personlig tekniker
- Personlig rådgivare
- Växlar med erfarenhet från små företag, medel, stora, kommuner och landsting
- Sveriges nöjdaste företagskunder 2016, 2017 och 2018 enligt senaste SKI:s (Svenskt kvalitetsindex)

Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-505 970 30, om du vill veta mer/utnytta avtalet/bli medlem.

 

Kontorsmaterial

Kontorab – Samtliga medlemmar ges möjlighet att teckna detta avtal som innefattar kontorsmaterial inklusive datortillbehör, ergonomiprodukter, almanackor, lasertoner mm
Utöver specialprislistan så erhåller ni följande rabatter på Kontorabs katalogpriser:
40 % kontorsprodukter
20 % toner
25 % städ
20 % inredning

Mer information finns på medlemssidorna.

 

Personalrekrytering

INSTNT – Spara pengar och bekymmer genom rätt rekrytering av ny personal redan från början.
Möt personen – inte CV:t. Med INSTNT:s videorekryteringsverktyg får du en chans att träffa personen bakom CV:t på ett tidigt stadium. Du kan granska kandidaternas svar och få en uppfattning om deras personlighet samt sannolikhet att passa med ditt företag och din teamkultur. Ge fler personer chansen att visa vilka de är!

INSTNT erbjuder våra medlemmar förmånliga priser på hela sin produktportfölj.
Det är 20 procent rabatt på ordinarie priset, samt gratis support vid uppstart. Inga dolda avgifter eller långa bindningstider.

 - Du får en anpassad, skräddarsydd ansökningssida för ditt företag
- Aldrig mer e-postkaos och krångliga kalkylblad, samla alla ansökningar i INSTNT:s verktyg
- Använd video för att hitta rätt person
- Ge fler personer chansen att visa vilka de är
- INSTNTgör det enkelt för dina kandidater att ansöka. Och ju lättare det är, desto fler ansökningar får du.

Använd länken nedan för att komma igång och testa INSTNT gratis.
https://forms.gle/uQ6RLpt2QAhqykfv9

 

Convenience Stores Sweden
08 - 505 970 30

c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöksadress: Rådmansgatan 40