Skip to main content

Framgång för branschen att oppositionen avslår ANDTS-strategin

Det är en framgång för conveniencehandeln när en samlad opposition i riksdagens socialutskott avslår regeringens förslag till ny ANDTS-strategi.
Convenience Stores Sweden har länge arbetat för att få regeringen att erkänna tobaks- och nikotinprodukternas olika skadegrader men regeringen har inte tagit till sig detta.

Nu föreslår Socialutskottets majoritet fyra tillkännagivanden inom området, bland annat att hänsyn bör tas till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar. Dessutom att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade för att ha som underlag vid lagstiftning inom området, exempelvis gradskillnader för olika nikotin- och tobaksprodukter som snus och cigaretter.

- För vår branschorganisation är detta en framgång då regeringen i sitt förslag ville likställa alla tobaks- och nikotinprodukter oavsett vilken påverkan produkten har på folkhälsan, säger Bengt Hedlund som är vd i Convenience Stores Sweden. Det är personalen i handeln som dagligen möter rökarna och som därmed har bäst förutsättningar att få dem att gå över till mindre skadliga alternativ.


Har liten kunskap

Rökarna har väldigt liten kunskap om vad som gör cigaretten skadlig och de underskattar förbränningens farlighet. HUI Research har tagit fram rapporten ”Svenskarna och nikotinet” där Ipsos gjort undersökning bland myndiga användare av tobaks- och nikotinprodukter. I undersökningen nämner endast en procent spontant ”förbränning” som det som gör cigaretten skadlig. Detta tyder på mycket låg kunskap vad gäller cigarettens absolut största hälsorisk.

Rökarna sammanblandar också risken för rökningsrelaterade sjukdomar med risken för beroende. Undersökningen visar en utbredd uppfattning att det är nikotinet som är den direkta orsaken till rökningsrelaterade sjukdomar. Nästan en tredjedel av alla som är över 50 år, menar att det är nikotinet som är den direkta orsaken till hjärt-, kärl-, lungsjukdomar och cancer.

Men nikotin har länge varit godkänt som läkemedel i Sverige och används för rökavvänjning. Inom forskningen är det allmänt accepterat att även om nikotin inte är riskfritt, så är skadeeffekterna av nikotin små i jämförelse med rökning. Det skadliga med nikotin är främst att det gör människor beroende, bland annat av cigaretter. Det huvudsakliga problemet med nikotinbruk ligger därmed inte i själva nikotinet, utan snarare i hur nikotinet levereras till kroppen, vilket idag oftast sker genom rökning.


- Nu får regeringen möjlighet att revidera sitt förslag till strategi och bör då återkomma med ett förslag där en skademinimeringsprincip finns med. En skademinimerande strategi har samma mål att minska antalet rökare, men i de fall där en rökare inte klarar eller inte vill sluta röka, skulle en övergång till mindre skadliga nikotin- och/eller tobaksprodukter som snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter, kunna användas för att åtminstone minska skadeverkningarna.

- Människorna som arbetar i detaljhandeln står i främsta ledet i kriget mot rökningen. Att inte ge dem verktygen att få rökarna att gå över till mindre skadliga alternativ är idiotiskt, avslutar Bengt Hedlund.