Skip to main content

Ja till varningsbilder men fortsatt snuskampanj

Regeringen är nu beredd att acceptera stora bildvarningar på båda sidor av cigarettpaketen enligt EU-kommissionens förslag till nytt Tobaksproduktdirektiv, men fortsätter att argumentera för att det svenska snuset ska släppas fritt för export till EU-länderna.
Det framgår av den faktapromemoria med en redovisning för regeringens preliminära syn på direktivförslaget som Socialdepartementet nyligen överlämnade till riksdagen.

Det var den 19 december som kommissionen lade fram det förslag som många befarat kunde försenas på grund av det tumult som uppstod när hälsokommissionären John Dalli avgick efter mutanklagelser knutna till frågan om det svenska snuset.

Direktivförslaget syftar främst till att minska tobaksdebuterna för barn och ungdomar och omfattar fem områden:

Rökfria varor inklusive nikotinprodukter utan tobak och örtprodukter för rökning.
Förpackningarnas utformning och märkning
Ingredienser och tillsatser
Gränsöverskridande handel
Ökade möjligheter att kunna spåra tobak för att stoppa illegal handel

Regeringen gör bedömningen att flera av förslagen förbättrar möjligheterna att minska tobaksskadorna i Europa och välkomnar särskilt att förslaget är inriktat på att minska tobaksbruket bland unga människor, och att konsumenterna får bättre information om tobaksbrukets hälsorisker.

Därför ser regeringen positivt på förslaget om obligatoriska hälsovarningar i form av bilder som tillsammans med varningstexter ska täcka 75 procent av ytorna på cigarettpaketens fram- och baksidor. Det samma gäller för paket med rulltobak.

Förslaget skulle dock kunna förtydligas i de delar som gäller ingredienser och tillsatser, anser regeringen.

När det gäller snuset beklagar regeringen att det svenska snuset särregleras med fortsatt förbud mot export och försäljning på den gemensamma europeiska marknaden. Den hade föredragit "en enhetlig reglering av alla tobaksprodukter så de hade kunnat bedömas utifrån samma kriterier".

Kommissionen säger i direktivförslaget att det inte finns några skäl för att slopa exportförbudet för snuset. Förbudet har, med Sverige undantaget, funnits sedan 1992 då redan tre medlemsländer förbjudit det. Ett av skälen till det var att snus börjat marknadsföras på ett sätt som gjorde det attraktivt för unga människor.
Kommissionens forskningskommitté, som bevakar nya hälsorisker, har bekräftat att snuset har hälsofarliga effekter samtidigt som tobaksindustrin bedömt att det har en stor marknadspotential om det skulle släppas fritt.

Regeringens faktapromemoria har inte gått ut på allmän remiss, men det går ändå, senast 28 februari, att lämna åsikter om de nu redovisade ståndpunkterna före regeringens slutgiltiga analys inför den kommande behandlingen av direktivet i EU-parlamentet och i ministerrådet.

Faktapromemorian