Skip to main content

Utökad kontroll av tobaksprodukter

smoke 450jpg

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen om nya bestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter. Det ska bli möjligt för externa aktörer, och inte nödvändigtvis en enskild myndighet, att få ansvar för att id-märka styckförpackningar med tobaksvaror. Id-märkningar utgör en del i ett EU-gemensamt spårbarhetssystem för att komma åt oegentligheter, fusk och smuggling av tobak.

– Förslaget ger förutsättningar att skapa ett välfungerande spårbarhetssystem för tobaksvaror i Sverige, vilket kommer att gynna seriösa aktörer genom att försvåra smuggling. Vi är angelägna att verka för genomförandet av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll vilket EU:s spårbarhetssystem är en viktig del av, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen föreslår regeringen att det i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter införs en bestämmelse som möjliggör att uppgiften att vara id-utfärdare överlämnas till en enskild aktör. Vidare görs bedömningen att Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta om att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild. Regeringen vill även kunna meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar.

Enligt en genomförandeförordning från EU-kommissionen har medlemsstaterna en skyldighet att utse id-utfärdare som bland annat ska ansvara för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Förslagen i propositionen ger det lagstöd som behövs för att kunna lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till en enskild, och ger denne möjlighet att ta ut avgifter för sina tjänster.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.