Skip to main content

Varför har folkhälsoförespråkarna så svårt att se samband?

anders milton 300

Anders Milton är läkare och tidigare ledare för Läkarföreningen och Röda Korset


Varför kommer folkhälsointresserade personer till så olika ståndpunkter när det gäller skademinimering inom tobaksområdet? Varför menar de traditionella aktivisterna att de som förespråkar snus, e-cigaretter eller heat-not-burn är köpta av industrin och att de inte har något intresse av folkhälsoutvecklingen?


Vi som ser något positivt i de nya produkterna har nästan alla bekämpat tobaksindustrin. Vi har varit aktiva motståndare till cigarettrökningen, deltagit i arbetet mot industrin och uppmuntrat till hårdare beskattning och begränsningar i var rökning skall vara tillåten.

Ändå har många av oss en helt annan syn på produkter med reducerad risk än traditionella aktivister trots att vi likaväl som dem vet att tobaksindustrin dolt sanningen, ljugit och under många år betett sig hänsynslöst och utan omtanke om sina kunders liv.
Varför?

Tidshorisonten är inte oväsentlig
Vi som menar att man bör berätta för människor att det finns produkter som är mindre skadliga är övertygade om att vi kan rädda liv på det sättet.

Vi tror bergfast på att de flesta brukare, om de visste att det finns produkter som är väsentligt mindre skadliga men som ändå ger det eftersträvade nikotinet, skulle lämna cigaretterna och i stället gå över till produkter med en reducerad risk som exempelvis snus, e-cigaretter eller heat-not-burnprodukter.

Vi ser de onödiga dödsfallen, människorna som drabbas av Kol, kärlproblem, amputationer, etc, etc. Vi ser dem som dör i onödan därför att samhället inte har givit dem information om att de kan få nikotinet på andra och mindre farliga sätt. De kan få nikotinet men slippa tjäran och de andra cancerframkallande ämnena.

Vi har en betydande mängd vetenskapliga artiklar som stödjer våra ståndpunkter. Snus är ingen hälsoprodukt men ger inte cancer, förkortar inte livet men skall inte användas under graviditet liksom andra nikotingivande produkter. E-cigaretter och heat-not-burnprodukter har en mycket kortare historik men har laboratoriemässigt, och som det verkar i praktiskt bruk, en mycket lägre grad av toxicitet än vanliga cigaretter. De ger nikotin men inte tjära och en stor del av de andra cancerskapande substanserna.

Brittiska myndigheter är inte köpta
De brittiska myndigheterna har anammat det skademinimeringssynsätt som vi förespråkar. De har numera som inställning att om rökande patienter inte kan sluta bör den behandlande läkaren råda patienten att gå över till e-cigaretter därför att dessa är mindre skadliga än vanliga cigaretter. En liknande uppfattning har de brittiska och amerikanska cancerfonderna.

Skälen till de brittiska myndigheternas och cancerfondernas uppfattningar är inte att de blivit köpta av tobaksindustrin utan att de ser att liv kan räddas om människor överger de livsfarliga cigaretterna och istället brukar mindre skadliga tobaksprodukter.
Varför har då de mer traditionella folkhälsoförespråkarna så svårt att se dessa samband?

Det enkla svaret är att de menar att allt som kommer ifrån tobaksindustrin är kommet ur en oren källa och att den industrin alltid och överallt bör motarbetas.

Det andra svaret är att de ser att nya, mindre skadliga produkter skapar nya brukare, ger tobaksprodukter ett nytt liv och en fortsatt existens för denna onyttiga industri som förorsakat så många dödsfall under de senaste hundra åren.

Dessa aktivister är beredda att offra de rökare som finns i dag och som inte kan sluta för att nå målet om en rökfri värld om ett antal år.

De vet att det finns produkter som snus som inte ger cancer och att de brittiska hälsomyndigheterna och de brittiska och amerikanska cancerfonderna förespråkar e-cigaretter för de rökare som inte kan sluta. De kan dock inte acceptera att tobaksindustrin fortsätter att verka och att de saluför produkter som kan förlänga bruket, missbruket, av nikotin.

De ser en tobaksfri värld framför sig och är i sin iver att nå detta hägrande mål beredda att undanhålla människor vetskap om att de kan få sitt nikotinbehov tillgodosett på ett mycket mindre skadligt sätt som inte förkortar livet.

Dags för en pragmatisk politik
Skillnaderna i inställning till tobaksprodukter med reducerad risk bland de folkhälsoaktiva kommer nog att bestå under överskådlig tid.

Min förhoppning är att våra ansvariga politiker och myndigheter skall förstå behovet av att förbättra folkhälsan och rädda liv nu och i dag och att de därmed skall vrida den svenska politiken i en mer pragmatisk och realistisk riktning.

ANDERS MILTON