Skip to main content

Konkurs eller företagsrekonstruktion?

 Eine Frau mit offenen Rechnungen hat viele Schulden. Arbeitslosigkeit und Privatkonkurs

 

Corona-pandemin och myndigheternas restriktioner har för många företag inneburit kraftigt minskade intäkter samtidigt som kostnaderna kvarstår och räkningarna fortsätter att komma. Dessutom råder det ovisshet råder hur länge detta kommer att pågå. 
Det finns två begrepp - konkurs och företagsrekonstruktion - som vår samarbetspartner advokat Dan-Michael Sagell, här redogör för. 
Förenklat kan man säga att det är företagets ekonomi innan pandemin, som är avgörande för vilket alternativ man väljer om man hamnar i det tråkiga läget att man inte kan fortsätta.

 

Många företagare funderar nu på konkurs. Men, när är en konkurs egentligen aktuell? Konkurslagen säger att ett företag (en gäldenär) som är på obestånd ska efter egen ansökan eller en fordringsägares (en borgenärs) ansökan försättas i konkurs. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Om företaget hade svårigheter att betala sina räkningar på grund av en olönsam verksamhet redan före corona-pandemin och myndigheternas restriktioner, och verksamhetens olönsamhet har förvärrats av pandemin och restriktionerna, torde en konkurs tyvärr vara det enda alternativet. Det sker då en ordnad avveckling av verksamheten genom en konkursförvaltare som tingsrätten utsett i samband med tingsrättens konkursbeslut. Konkursförvaltaren tar kontrollen över hela verksamheten för att sälja ut alla företagets tillgångar och för pengar som fåtts vid försäljningen betala företagets borgenärer.

Men, om företaget var lönsamt och kunde betala sina fakturor när de förföll till betalning före pandemin och myndigheternas restriktioner, och om företaget har möjligheten att bli lönsamt igen när allt detta är över, är en företagsrekonstruktion ett alternativ till en konkurs. Det är ett alternativ för de företag som har för tillfället ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.

Lagen om företagsrekonstruktion säger följande: 

En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan efter beslut av tingsrätten få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion). En ansökan kan göras till tingsrätten av gäldenären eller av borgenär. Om ansökan görs av en borgenär så måste gäldenären lämna sitt samtycke.

Under företagsrekonstruktionen ska en rekonstruktör som tingsrätten utsett undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis, och i så fall hur detta kan ske, samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ett ackord).

Lagen om företagsrekonstruktion säger att en ansökan av gäldenären till den närliggande tingsrätten ska innehålla
   
1. en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna,
   
2. en borgenärsförteckning,
   
3. en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och hur en uppgörelse kan nås med borgenärerna, och
   
4. ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.


Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion om det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort, och det finns anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.
Rekonstruktören ska när tingsrätten har fattat sitt beslut tillsammans och i samråd med gäldenären undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och upprätta en plan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås (rekonstruktionsplan). Denna plan ska skickas till tingsrätten och borgenärerna.

Rekonstruktören ska inom en vecka från beslutet om företagsrekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet. Till underrättelsen ska bifogas
   
1. en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder,
   
2. gäldenärens senaste balansräkning och de ytterligare upplysningar som behövs om hans ekonomiska ställning,
   
3. uppgift om orsakerna till betalningssvårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras, och
   
4. upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som tingsrätten har beslutat om i sitt beslut om företagsrekonstruktion.
Inom tre veckor från beslutet om företagsrekonstruktion ska det i tingsrätten hållas ett möte med borgenärerna (ett borgenärssammanträde). Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna ges möjligheten att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.


Till skillnad mot en konkurs så förlorar gäldenären inte helt kontrollen över sin verksamhet, men är skyldig att lämna rekonstruktören alla upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekonstruktionen av verksamheten, och att följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas, samt får inte utan rekonstruktörens samtycke
   
1. betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder,
   
2. åta sig nya förpliktelser, eller
   
3. överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för gäldenärens verksamhet.

Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får utmätning eller andra exekutiva åtgärder inte genomföras mot gäldenären med vissa undantag. Om en borgenär lämnar in en konkursansökan under pågående företagsrekonstruktion, ska ansökan förklaras vilande om gäldenären begär det, i väntan på att företagsrekonstruktionen upphör. Men, om det finns särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras, får dock rätten besluta om att försätta gäldenären i konkurs, men innan ett sådant beslut meddelas ska rekonstruktören få möjlighet att yttra sig.

Lagen om företagsrekonstruktion innehåller som noteras en hel del regler om själva proceduren, men inga praktiska regler om hur en företagsrekonstruktion ska gå till, vad en rekonstruktionsplan ska innehålla mm.
Ändamålet med lagen är att livsdugliga företag i ekonomisk kris ska få möjligheten att under ordnade former omstrukturera sin verksamhet.

En företagsrekonstruktion kan i praktiken bestå av två delar. En del kan vara en finansiell rekonstruktion, som är en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna. En annan del kan vara en rekonstruktion i sak, en strukturell rekonstruktion, som innebär att företagets verksamhet omstruktureras med syftet att företaget ska övervinna den ekonomiska krisen och åter blir lönsamt. Oftast involverar en företagsrekonstruktion båda dessa delar.

En finansiell rekonstruktion föreligger när företaget försöker förbättra sin skuldsituation genom att förhandla med sina borgenärer om nedsättning och betalningen av deras respektive fordringsbelopp. En finansiell rekonstruktion tar enbart sikte på företagets balansräkning med målet att förbättra företagets likviditet. En överenskommelse med borgenärerna om skuldsättningen kan ske frivilligt under hand (underhandackord) eller med tillämpning av reglerna om offentligt ackord som finns i lagen om företagsrekonstruktion.

Med en rekonstruktion i sak menas att företaget omstrukturerar själva verksamheten i syfte att förbättra lönsamheten. Hit hör exempelvis sådana åtgärder som att se över produktionen, se på efterfrågan, undersöka om marknadsföringen kan förbättras, lägga ned, överlåta eller flytta delar av verksamheten mm.

En företagsrekonstruktion avslutas genom att domstolen beslutar att företagsrekonstruktionen ska upphöra, om
   
1. sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått, det vill säga rekonstruktionen har lyckats,
   
2. gäldenären begär det och beslut om ackordsförhandling inte har meddelats,
   
3. gäldenären utan laga förfall uteblir från borgenärssammanträdet,
   
4. rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått, det vill säga att rekonstruktionen kommer att misslyckas, eller
   
5. det i annat fall finns särskilda skäl för att företagsrekonstruktionen bör upphöra. Slutligen upphör företagsrekonstruktionen om gäldenären försätts i konkurs.

I andra fall än de ovan nämnda ska domstolen efter att tre månader har förflutit från dagen för beslutet om företagsrekonstruktion, besluta att företagsrekonstruktionen ska upphöra. Denna tidsperiod kan förlängas på gäldenärens begäran med tre månader per gång, dock inte länge än ett år.

Sammanfattningsvis och förenklat, om Ditt företag var lönsamt före Corona-pandemin och dagens ekonomiska svårigheter har uppkommit enbart på grund av pandemin och myndigheternas restriktioner, kan det rådrum som en företagsrekonstruktion medföra vara ett alternativ till en konkurs. Men, om Ditt företag var olönsamt och låg efter med betalningarna redan före pandemin och restriktionerna, kan det vara svårt att se något annat alternativ än en konkurs.

DAN-MICHAEL SAGELL

sagell kvadrat

Som medlem har du möjlighet att utan kostnad konsultera Dan-Michael Sagell per telefon. Kontaktuppgifterna finner du på medlemssidorna under Juridisk rådgivning/Affärsjuridik. Tänk på att du måste vara inloggad (den första sex siffrorna i ditt organisationsnummer).

Övriga kan kontakta honom via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.