Skip to main content

Utsatt för brott? Avsnitt 5 i vår serie för dig.

skarmavbild 2020 05 06 kl. 15.26.16

Marie Wallin har bakgrund både som kammaråklagare och adjunkt vid Polishögskolan. Genom sitt eget företag Rätt Nu AB utbildar hon såväl anställda inom Polisen som privata aktörer om vad som gäller vid förundersökningar i brottmål.

Förundersökningsskolan är en serie om totalt fem artiklar – med fem olika steg – där det nu är dags för steg 5 som handlar om vad du kan göra om ditt ärende läggs ned eller en förundersökning inte ens inleds. 

Varför en Förundersökningsskola?
Syftet är att öka dina kunskaper om reglerna som styr en förundersökning i Sverige och ge dig lite nyttiga, juridiska verktyg för att kunna kvalitetssäkra hanteringen av just din polisanmälan. Om du har bättre kunskaper om de här reglerna – och även om vilka rättigheter som följer vid en polisanmälan om brott – har du också större möjligheter att få en rättssäker hantering av ditt ärende. Du kommer också, förhoppningsvis, att få en bättre förståelse för vad som gör att vissa ärenden typiskt sett leder till en fällande dom och andra inte och därmed också få en mer realistisk förväntan på vad rättsväsendet kan göra med just ditt ärende.

Förundersökningsskolans upplägg
Förundersökningsskolan leds av juristen och tidigare åklagaren Marie Wallin och är som sagt uppdelad i fem olika steg, där det nu är dags för steg 5 – i fetstil nedan – som presenteras direkt under nästa rubrik.

Steg 1 – Polisens skyldighet att ta upp en anmälan
Innebörden av Polisens rapporteringsskyldighet

Steg 2 – De vanligaste brotten som kan drabba din verksamhet
En genomgång av brotten stöld, hot, bedrägerier och rån.

Steg 3 – Stark och svag bevisning
Hur du kan bedöma just ditt ärendes ”potential” – och möjligheterna för rättsväsendet att kunna leda det i bevisning.

Steg 4 – Ibland ska ett brott inte leda till en fällande dom
Reglerna om Förundersökningsbegränsning.

Steg 5 – Vad du kan göra om ditt ärende läggs ned eller någon förundersökning inte ens inleds. Reglerna om att kunna begära ut handlingar ur ett ärende och att kunna begära omprövning

Tidigare artiklar kan läsas här: Nr 1, Nr 2 , Nr 3 och Nr 4.

När jag lämnade er senast i steg 4 ...
Det jag skrev senast, i förundersökningsskolans steg 4, var att hänvisa till att jag i nästa steg skulle berätta om hur kan du begära en omprövning av ett beslut om en nedlagd förundersökning. Det har dröjt lite mellan steg 4 och 5; men det har varit lite annat fokus än att lära ut regelverket om rätten att begära omprövning av ett nedlagt polisärende. Men nu får du ett steg 5; för trots Corona-läget fortsätter brottsligheten och nu fortsätter som sagt även förundersökningsskolan,

Beslutet om att lägga ned eller inte ens inleda en förundersökning kan vara felaktigt
Detta gäller både beslut om förundersökningsbegränsning, det som handlar om det här med straffrabatter som jag gick igenom i steg 4, och beslut om grundar sig på att förundersökningsledaren anser att det finns bevisproblem.
Om du på goda grunder, efter att du nu vet mer om detta med förundersökningar och vad som kan vara ett ”starkt” ärende, tror att beslutet du fått är felaktigt; ja, då är det också viktigt att veta hur du kan begära ut handlingar ur en förundersökning och hur du kan begära en omprövning av beslutet.

Grundläggande om rättigheterna att begära ut handlingar ur en förundersökning
Vad säger lagen? Offentlighets- och sekretesslagen
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är alltför omfattande för att behandlas här men det är ändå bra att känna till något om den rätt lagen ger dig som målsägande att ta del av handlingar. Exempelvis har en målsägande rätt att ta del av innehåll ur ärenden som polis eller åklagare beslutat att antingen inte alls arbeta i eller att lägga ned.

När Polisen lagt ned en förundersökning
Exempel: Du har anmält ett brott, en stöld, och får sedan ett beslut om att Polisen har lagt ned förundersökningen eller inte ens inlett en sådan. Antingen förstår du beslutet och tycker att det är i sin ordning. Men det kan också vara så att förundersökningen, så vitt du vet, har lagts ned utan att Polisen gjort den utredning som du anser behövs i ärendet. Alla vittnen kanske inte har hörts av Polisen.
Det kan som målsägare vara svårt att bedöma utsikterna för att en begäran om omprövning av ett beslut om nedlagd förundersökning ska leda till att förundersökningen återupptas.

Rätten att begära ut handlingarna
För att som målsägande få mer klarhet i vad som gjorts och inte i en förundersökning kan ett första steg då vara att begära ut de handlingar som finns i ärendet. Handlingarna ger i så fall samma lägesbild av fakta och bevisning som förundersökningsledaren hade när denne fattade beslutet om att lägga ned förundersökningen. Handlingarna lämnas ut efter att Polisen gjort en sekretessprövning av begäran att ta del av handlingarna. Handlingar som är av betydelse för målsäganden möjligheter att tillvarata sina rättigheter ska typiskt sett lämnas ut.
(Om Polisen beslutar att inte lämna ut begärda handlingar är det möjligt att begära att även detta beslut omprövas på en högre nivå. Polisen har en skyldighet att upplysa om möjligheten att överklaga. Detta är också reglerat i Offentlighets- och sekretesslagen.)

Rätten att begära omprövning av en nedlagd förundersökning
Omprövning av ett myndighetsbeslut
Alla myndighetsbeslut går inte att klaga på, men beslut av en polisanställd eller åklagare att inte inleda en förundersökning (direktavskriva) eller att lägga ned en förundersökning är beslut som en målsägande har rätt att begära en omprövning av.
Fortsättning på exemplet: Vi fortsätter i det exempel vi började med; det vill säga att du har anmält ett brott och sedan får ett beslut om att Polisen har lagt ned förundersökningen eller att den inte ens inleder en (direktavskrivning). Då kan du, som jag beskrev ovan, begära ut handlingarna i ärendet. Och med grund i den informationen kan du sedan, som ett steg 2, begära en omprövning av beslutet om att inte inleda eller att lägga ned förundersökningen.
Även utan att du begärt ut handlingarna kan du såklart begära en omprövning direkt av beslutet. Det betyder i praktiken att en åklagare kommer att titta på ärendet.

Hur begär du en omprövning?
För att veta vad som krävs för en begäran om omprövning råder jag dig till att börja titta på Åklagarmyndighetens hemsida. Om du söker på ordet ”överprövning” kommer du in på en sida med en blankett som gäller både beslut av en polisanställd som en åklagare. Den finns även på engelska. Du kommer i så fall att ställa en begäran om omprövning till den polisanställde som fattade beslutet och den personen kommer sedan att skicka din begäran vidare till Åklagarmyndigheten för omprövning.


Nästa steg med förundersökningsskolan blir en summering – och med ett par mallar också

Nu väljer jag att avsluta det sista steget – steg 5 – av denna förundersökningsskola. Tack för att du har följt med. Jag hoppas att du haft nytta av den! Men - eftersom ”repetition är kunskapens moder” kommer jag igen i ett nästa nummer också. Då med en summering av de här fem stegen och då kommer du även att få två mallar. En om hur du gör en missnöjesanmälan mot ett beslut av Polisen om att meddela rapporteftergift och en om hur du begär en omprövning av ett beslut av Polisen om att inte inleda eller att lägga ned en förundersökning.
Till dess tar vi hand om varandra i corona-tiden vi nu tvingas leva i.

 

MARIE WALLIN
Om Marie Wallin:
Marie Wallin är jurist och har en bakgrund som bland annat kammaråklagare och adjunkt vid Stockholms universitet och Polishögskolan. Hon driver sedan 2019 sitt eget företag Rätt Nu AB där hon som en del av verksamheten utbildar både anställda inom Polisen och privata aktörer om vad som gäller vid förundersökningar i brottmål.
Marie Wallin, Rätt Nu AB
Hemsida: www.rattnu.se
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil: 076-114 02 08