Skip to main content

Nytt år, nya regler och förordningar. Men finns några ljuspunkter?


lise lotte argulander

Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt ringa Lise-Lotte Argulander (jur.kand. specialist arbetsrätt & arbetsmiljö) och hennes kolleger på Företagarna för rådgivning inom arbetsrätt.


Det nya årets inledande månad började trögt med en ny pandemilag som ställer ytterligare krav på företagare och ökar administrationen. Bland annat ska butiker hålla koll på antal kunder i butiken och samtidigt försöka få igång en försäljning där varje kunds inköp är viktigt. Finns det trots detta några ljuspunkter?


I våras mitt i pandemin presenterade ”LAS-utredningen” ett förslag som inte var perfekt, men som väl skulle gagna de mindre företagen i Sverige. Utredningens förslag kritiserades kraftigt men sparkade igång parterna att förhandla om hur de ville ha det på svensk arbetsmarknad. I början av december kom parterna överens (i alla fall delar av dem) i LAS-frågan. 


I korthet innebär parternas förslag att undantagen ska utökas. Inte till fem som utredningen föreslog, utan tre. Men de ska gälla för alla företag oavsett storlek. 
”Saklig grund” ska bytas ut mot ”sakliga skäl” när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl.
Allmän visstid kommer förändras och begränsas i tid ytterligare. Den kommer förmodligen ändra namn till ”särskild visstidsanställning” och halveras vad gäller tiden för hur längden den kan utnyttjas. 

En ”omställningsförsäkring” likt den som finns inom ramen för TSL och TRR, ska införas att gälla alla företag oavsett om de har kollektivavtal eller inte. 

Ett nytt parallellt studiemedelssystem som arbetstagare kan använda som ”kompetensutveckling” under en begränsad tid ska införas. Detta ska utredas i tre så kallade ”bokstavsutredningar”, vilket innebär att departementet själva leder arbetet med att utforma förslagen och göra lagtext av dem. 

Ändringarna ska träda ikraft första halvåret 2022.Om lagtexten blir tydlig inom området att ”saklig grund” byts till ”sakliga skäl” kommer det innebära lättnader när arbetsgivare vill säga upp personal som missköter sina anställningar.Som huvudregel föreslås anställningen upphöra vid uppsägningstidens slut även om ogiltigförklaran görs. Den anställde ska vid ogiltigförklaran kunna få a-kassa under tvistetiden istället för att arbetsgivaren tvingas betala lön under tvistetiden som idag. Däremot om arbetsgivaren förlorar en tvist blir det dyrt, då ska lön utgå i efterhand.

När det gäller ”särskild visstidsanställning” innebär det tyvärr försämringar gentemot dagens allmänna visstidsanställning.


Företagarna kommer få ha dialog med departementet under utredningstiden och förhoppningsvis kan vi påverka och bidra till att slutresultatet blir bättre än den nuvarande lagstiftningen.

Den 15:e maj ska alla tre utredningarna vara klara och då bör vi veta om det blir någon ljusning vad gäller LAS och svårigheterna med att säga upp på grund av personliga skäl. 


Sedan förra artikeln har också stödet för korttidsarbete förlängts, men ännu inte trätt ikraft. Det är bra men tråkigt att det tar tid innan det kan användas. Företagen hade behövt detta mycket tidigare. Ytterligare en ljuspunkt är att regeringen nyligen fattade beslut om höjda nivåer för korttidsstöd januari – mars till 80 procent arbetstidsminskning. Det är bra, mindre bra är dock att det fortfarande inte går att söka stöd för 2021 och det kommer ta tid. Förordningen träder förhoppningsvis ikraft den 15 februari som planerat och Tillväxtverket har meddelat att först efter cirka 5–8 veckor kommer det gå att ansöka retroaktivt om stöd från januari och framåt. Det är ett stort tillämpningsproblem som kräver mycket av er företagare.

Du som företagare måste dock redan nu planera och lägga ut ”ledigheter” om du har för avsikt att använda korttidsstöd under 2021. Du måste bestämma nu vilken grad av nedsättning du avser tillämpa och under vilken tidsperiod. Avtal ska skrivas, eller om du har kollektivavtal måste du förhandla detta med den lokala arbetstagarorganisationen. I den nya förordningen krävs att avtalen med arbetstagarna ska skickas in tillsammans med ansökan bland annat.

På Tillväxtverkets hemsida har de sammanställt så långt det går om vilka de nya kraven förväntas bli. Men eftersom detta ännu inte trätt ikraft blir det ett moment 22 och fortfarande mycket svårt för er att förutse, tyvärr.

 

LISE-LOTTE ARGULANDER