Kan arbetsgivaren förbjuda gravida arbeta i butiker?

lise lotte argulander

Som medlem i Convenience Stores Sweden kan du kostnadsfritt ringa Lise-Lotte Argulander (jur.kand. specialist arbetsrätt & arbetsmiljö) och hennes kolleger på Företagarna för rådgivning inom arbetsrätt.

Nu när restriktionerna har hävts och vi har återgått till det normala dyker det upp frågor. En  som är högaktuell är hur ska vi se på gravida kvinnor och smittrisker? Kan de arbeta eller inte?

Vi kan börja med att konstatera att Covid 19 är en allmänfarlig smitta och sjukdom (klass 3) enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Det innebär bl.a att det finns både en anmälningsplikt och en smittspårningsplikt för arbetsgivaren som ska dokumenteras och sparas i tio år. Anmälning om allvarligt tillbud ska ske även om den som utsatts för eventuell smitta inte har smittats. Det innebär att arbetsgivaren så snart hen fått vetskap om att smitta finns (har funnits) på arbetsplatsen ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen stadgar att arbetsgivaren inte får utsätta sina arbetstagare smittorisker (likt covid) i arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla de åtgärder hen kan för att skydda arbetstagare mot smittrisker som är allmänfarliga. Eftersom arbetsgivaren inte får fråga om arbetstagaren är vaccinerad eller inte, så måste riskbedömningen som arbetsgivaren är skyldig att göra utgå ifrån att det finns både vaccinerade och ovaccinerade arbetstagare på arbetsplatsen.Åtgärder för att skydda arbetstagare måste vidtas utifrån detta och gäller oavsett om arbetstagarna är gravida eller inte. Det kan till exempel vara god ventilation, ökad städning, ökat avstånd mellan arbetstagare som arbetar, barriärskydd mot tredje person (kunder) och användning av personlig skyddsutrustning om inget annat hjälper. Detta ska varje arbetsgivare självständigt bedöma utifrån hur deras verksamheter ser ut och vilka risker som finns i deras arbetsmiljö och oavsett vad Folkhälsomyndigheten säger om återgång till arbete eller inte.

Har arbetsgivaren dessutom fått vetskap om att det finns gravida kvinnor på arbetsplatsen måste detta tas med i en särskild individuell riskbedömning av arbetsmiljön. Gravida och ammande kvinnor har ett särskilt skydd i lagstiftningen genom föreskriften Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5). Om riskbedömningen visar att det finns allvarliga risker för exponering av ett smittämne som är allmänfarligt, måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att skydda den gravida kvinnan. Särskilt viktigt är detta i slutet av graviditeten (efter v 20). Nu börjar det bli komplicerade bedömningar om en gravid kan arbeta eller inte. När riskbedömningen ska göras avseende detta måste arbetsgivaren undersöka risken för exponering av smittämnet på arbetsplatsen. Den risken ökar exempelvis i vissa yrken där arbetstagaren möter tredje person (kunder, vårdtagare m.fl) men viss risk finns även utan att arbetstagarna möter externa personer i sitt arbete. Eftersom inte arbetsgivaren kan veta vilka som är vaccinerade eller ovaccinerade måste bedömningen utgå från att alla är potentiella smittbärare. När riskbedömningen är gjord ska åtgärder vidtas för att minska risken för att gravida utsätts. Det räcker kanske inte med ”barriärskydd” i butiken gentemot kunder. Personlig skyddsutrustning kan hjälpa till viss del men är inte ett helt säkert alternativ det heller. Kanske måste den gravida omplaceras för att inte möta kunder över huvud taget. Är det mycket osäkert om andra anställda är vaccinerade eller ovaccinerade, kanske mötet med annan arbetstagare innebär lika stor risk som mötet med kunder och då kan arbetsgivaren behöva förbjuda den gravida att arbeta över huvud taget om inte arbetsuppgifterna är lämpliga att utföras hemifrån. Förbjuder en arbetsgivare en gravid att arbeta är kvinnan skyldig att rätta sig efter arbetsgivarens beslut. Det kan låta otroligt hårt men man måste ta i beaktande att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder för att arbetstagaren inte ska utsättas för smitta. Är det dessutom en gravid kvinna är reglerna ännu hårdare.


Om en arbetsgivare ska förbjuda en gravid kvinna att arbeta kan fråga om ersättning behöva diskuteras. I vissa kollektivavtal finns regler om vad som gäller när en arbetsgivare skickar hem en anställd på grund av risker i arbetsmiljön. Det är dock ganska ovanligt. Arbetsgivaren är enligt huvudreglerna inte skyldig att betala lön till en arbetstagare som inte utför arbete. Eventuell annan ersättning, sk graviditetspenning till en gravid kvinna som förbjuds att arbeta, beslutar Försäkringskassan om. I de fallen måste arbetsgivaren kunna intyga att de prövat möjligheten att göra förändringar i arbetsmiljön först, försökt hitta andra arbetsuppgifter eller tillåta hemarbete som minskar risken för att utsättas för smitta.


LISE-LOTTE ARGULANDER

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.