Skip to main content

Handelns brottsutsatthet kvar på en hög nivå

aw1hz2vzlzetbwlsaso2ymlszgvyl2t1bmr2ywdulmpwzw_kopia.jpg

 

Svensk Handels Säkerhetsindex för det tredje kvartalet 2023 visar att 41 procent av butikerna har utsatts för brott eller hotfullt beteende den senaste tiden. Det är visserligen en minskning med två procentenheter sedan föregående kvartal, men alltjämt ett kvitto på att brott mot handeln fortfarande är en av handelns främsta utmaningar. Det som sticker ut under de senaste två kvartalen är den ökade andelen hot och våld i samband med stöld.

 
- Att våldet uppfattas öka ute i butikerna är mycket oroande och illavarslande för såväl besökare som handlare med personal. Handeln ska vara en trygg plats för alla, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Det oroliga samhällsläget medför en ökad exponering för våld som nödvändigtvis inte är direkt riktat mot handeln, men som sker i närheten av butiker och gallerior. Utvecklingen är oacceptabel och är ett ytterligare kvitto på att den organiserade brottsligheten gör det svårare för företag att verka och växa i svenska städer.

- Handeln finns där människor finns. Vi tar vårt ansvar för att säkerställa att rutiner finns på plats i fall det värsta sker, men det övergripande ansvaret för att människor ska känna sig trygga i svenska städer faller på våra beslutsfattare och ansvariga myndigheter. Här krävs krafttag, säger Nina Jelver.
 
- Vi träffar handlare varje vecka som ger en ganska dyster bild av utvecklingen. Det finns ljuspunkter, men sammantaget är utmaningarna fortsatt stora, fortsätter Nina Jelver.

Kvartalets Trygghetsbarometer visar att det är fler butiker som uppger att det blivit vanligare med poliser och väktare i området. Polisnärvaron kan skapa en bättre upplevd trygghet för butiker och personal, vilket är positivt, men trots detta finns det en tydlig förbättringspotential. Och likt tidigare upplever alltför många butiker att polisanmälan sällan leder vidare till fällande dom. Bara tre av tio stöldbrott anmäls till polisen, och hela 43 procent av de brottsutsatta butikerna anger att de inte ansåg det mödan värt att polisanmäla eftersom en anmälan sällan eller aldrig leder till något åtal eller dom.

- Polisens tydliga uppmaning är att handlare måste fortsätta att anmäla alla brott de utsätts för, vilket också är något vi uppmanar till, men det är fortfarande allt för många brott som bara passerar utan åtgärd. Det får aldrig bli accepterat med brott mot handeln. Samtidigt som vi ser ett ökat fokus på att förhindra att människor hamnar i grövre kriminalitet måste alla brott – även de som uppfattas som mindre – beivras och få konsekvenser, säger Nina Jelver.

Källa och bild: Svensk Handel

Trygghetsbarometern