Skip to main content

Krav på att erbjuda återanvändbara muggar och matlådor

skarmavbild_2023-11-29_kl._16.42.24.png

 

 

Från 1 januari 2024 ska företag som serverar mat och dryck i engångskärl erbjuda kunden en möjlighet att få maten eller drycken i återanvändningsbara kärl, som matlådor eller muggar. Kravet gäller de företag som serverar mat och dryck i engångskärl till fler än 150 kunder per dag.

Lagstiftningen är en åtgärd för att minska förbrukningen av engångsplastprodukter inom EU. I Sverige är målet är att minska förbrukningen med 50 procent till år 2026 jämfört med 2022. De återanvändningsbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen. Hur dessa system kommer att se ut eller på vilket sätt de ska rotera är dock inte specificerat i lagstiftningen. 

De företag som berörs av den nya lagstiftningen kan vara allt från stora hamburgerkedjor till mindre restauranger och serveringsställen som både serverar mat på plats och för avhämtning. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska vara sådana som har så liten negativ effekt som möjligt på människors hälsa och miljön. Livsmedelsverket och Naturvårdsverket ska stötta berörda aktörer som företag och den kommunala kontrollen i omställningen inför att den nya lagstiftningen träder i kraft.

 

colourbox48595767_kopia.jpg

Foto: Colourbox

 

Vad innebär informationskravet?

På försäljningsstället ska konsumenter informeras om flergångsalternativ och den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor bidrar till, och vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av dessa. Informationen ska finnas väl synlig på försäljningsstället och vara lättillgänglig för konsumenten. Förslag på informationstext från Naturvårdsverket:

*Att använda material en kort stund för att sedan slänga det är inte hållbart. Engångsprodukter har olika typer av påverkan på miljön. Dels medför de resursförbrukning och dels hamnar de ofta i nedskräpning. Att använda flergångsalternativ gör att vi minskar resursförbrukningen avsevärt. Dessutom bidrar det till att minska nedskräpningen.  

* Engångsartiklar är en stor källa till nedskräpning. Eftersom plast har svårt att brytas ner i naturen skadas många fåglar och däggdjur av att fastna i plasten eller äta av den. På grund av den långa nedbrytningstiden är plast ett växande miljöproblem och att minska användningen av engångsartiklar är en åtgärd för att minska risken att plast hamnar i naturen.

* Engångsartiklar är står också för en förbrukning av resurser. Även om produkten återvinns så förloras energi och material-värden. Det bästa är därför att använda produkten flera gånger. På så sätt sparar vi på resursuttaget från jorden men också på energi.

 

skarmavbild_2023-11-29_kl._18.18.01.png skarmavbild_2023-11-29_kl._18.17.47.png

 

Vad säger lagtexten?

Syftet är att minska mängden engångsmuggar och matlådor. Det är inget förbud, utan istället ett krav att ”erbjuda”. Den som på den svenska marknaden säljer dryck i engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få drycken/snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda, och vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna/matlådorna och deras lock roterar flera gånger. 

Den återanvändbara muggen/matlådan ska tillhandahållas av den som säljer drycken/snabbmaten, oavsett om den ska tas med eller drickas/ätas på försäljningsstället. Man ska också välja en mugg eller matlåda som har så liten negativ effekt som möjligt på människors hälsa och miljön. 

Undantag 

Kraven gäller inte den som säljer dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda om muggen eller matlådan helt består av papper eller kartong som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. 

Kraven gäller inte den som säljer dryck eller snabbmat i färre än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag som försäljningsstället är öppet. 

Antalet engångsmuggar och engångsmatlådor som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår. Den som omfattas av undantaget och som inte väljer att ändå tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor, ska ha rutiner för att säkerställa att inte fler än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor tillhandahålls per dag i genomsnitt. 

Från 1 jan 2026 går gränsen redan vid 75 stycken enheter.

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kraven där det är oskäligt att kräva att den som säljer dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska tillhandahålla ett återanvändbart alternativ. 

Föreskrifter om undantag får inte meddelas i fråga om engångsmuggar eller engångsmatlådor om ett undantag kan antas medföra en risk för betydande nedskräpning, eller medföra att Sverige inte uppfyller målet om att i fråga om muggar och matlådor som är engångsplastprodukter så ska förbrukningen ha minskat med 50 procent från och med 2026 jämfört med förbrukningen 2022. 

Kraven i förordningen (2021:996) om engångsprodukter gäller inte i de fall snabbmaten eller drycken har fyllts i en engångsmatlåda eller en engångsmugg av en aktör i distributionskedjan som är oberoende av den aktör som slutligt tillhandahåller snabbmaten eller drycken. Detta undantag upphör dock att gälla den 1 januari 2027.

Mer information och inspiration från Natursvårdsverket och Livesmedelsverket hittar du här:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/inspiration-for-att-framja-flergangslosningar-for-muggar-och-matlador/

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/plast/erbjuda-servering-i-ateranvandbara-muggar-och-matlador/

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/nyheter-for-livsmedelsforetag/nyheter-for-foretag/vagledande-information-om-ateranvandbara-muggar-och-matlador-vid-servering

Text: Ann Hedlund

Bilder lånade från Naturvårdsverket